ÇOCUĞU HASTANEDE YATAN ANNELERİN ALDIĞI SOSYAL DESTEK İLE DEPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Selda Yüzer, Rana Yiğit, Bahar Taşdelen
2.529 1.295

Öz


ÖZET
Bu çalışma, çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Mersin Devlet Hastanesi kliniklerinde çocuğu yatan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 167 anne ile yapılmıştır. Çalışmada, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (SDÖ) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik verilere ilişkin soruların yer aldığı anket formu kullanılmıştır.
Annenin eğitim durumu, eşin eğitim durumu, eşin yaşı ve eşin işinin sosyal destek üzerine etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir. Eşin yaşının depresyon üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). Sosyal destek ve depresyon arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (P<0.01).
Anne ve eşlerinin eğitim düzeyi eşlerin işçi ve memur olması ve eşlerin yaşı arttıkça, annelerin aldıkları sosyal destek de artmıştır. Çocuğu kronik hasta olan, eşi 35–45 yaş ve üstü olan anneler depresyonu daha yoğun yaşamıştır. Depresyonu yoğun yaşayan anneler daha fazla sosyal destek almıştır.
Anahtar kelimeler: Hastalık, çocuk, sosyal destek, depresyon
ABSTRACT
Correlation Between Hospitalized Children's Mothers' Level of Depression and the Support They Receive
This study was conducted to determine the correlation between hospitalized children's mothers' level of depression and they received social support.
The research population included 167 mothers who had a child hospitalized at Mersin University Medical Faculty Research and Teaching Hospital and Mersin Government Hospital and who agreed to participate in the research. The Beck Depression Inventory (BDI), Multidimensional Perceived Social Support Inventory (MPSSI), and a demographic data collection form developed by the researchers were used in the study.
The mother's level of education, husband's level of education, husband's age and husband's occupation were found to have a significant effect on social support. The husband's age was found to have a significant effect on depression (P<0.05). A positive significant (0.394) correlation was found between social support and depression (P<0.01).
The social support received of the mother increased with an increase in the educational level of the mothers and their husbands, the husbands' occupation as laborer and civil servant, and an increase in the husbands' age. Mothers who had children with a chronic illness and whose husbands were between 35-45 years or older experienced more depression. Mothers who experienced more depression also received more social support.
Keywords: İllness, children, social support, depression

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.