GEBELERDE DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMLERDE DURUMLUK KAYGIYI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Aynur Bahar
2.623 840

Öz


ÖZET
Bu çalışma gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi, kaygı durumuna etki eden sosyo-demografik ve doğurganlıkla ilgili özelliklerin doğum öncesi ve sonrası durumluk kaygı düzeyi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırma Sağlık Bakanlığına bağlı, Gaziantep 75. Yıl Doğum Hastanesi doğum ünitesine başvuran 97 gebe kadın üzerinde yapılmıştır. Veri toplama formu, gebelerin sosyo-demografik ve doğurganlıkla ilgili özelliklerini içeren görüşme formu ve durumluk kaygı envanterinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde yüzdelik, t testi, kruskal wallis ve ANOVA istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda doğum öncesi durumluk kaygı puan ortalaması 53.38±9.60; doğum sonrası ise 41.74±8.20 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; gelir durumu, gebelik sayısı, bilgi alma, gebeliği isteme ve destek kişinin bulunma durumu ile doğum öncesi kaygı arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Bunun yanında yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, aile tipi, nikah tipi, gebelik sayısı, ölü doğum ve düşük öyküsü, gebelik izlem durumu ile doğum öncesi ve sonrası kaygı arasında anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir (p>0.05).
Anahtar kelimeler: Doğum öncesi ve sonrası dönem, durumluk kaygı, hemşirelik
ABSTRACT
Evaluation of the Anxiety Levels of Pregnant Women at Prenatal and Postnatal Period
This study is a descriptive which aimed to evaluate the anxiety levels of the pregnants at prenatal postnatal periods, and to determine the impact of socio-demographic and fertility characteristics on the anxiety levels at prenatal and postnatal periods.
The study was performed with the 97 pregnant women who have appied to the birth unit of Gaziantep 75. Year Birth Hospital that is connected to Ministry of Health. The data collection form is comprised from an interview form that includes sociodemographic and fertility the characteristic of the pregnants, and Stait Anxiety Inventory (STAI). Percentange number, t test, kruskal wallis and ANOVA statistical methods were used to teh analysis of the data.
As a result of the study, the prenatal circumstancial anxiety score average was 53.38±9.60, and the postnatal was 41.74±8.20, significant relationship between income level, number of gravity willing for pregnancy getting information about pregnancy and the availabity of a supporter and prenatal anxiety has been determined as a result of the study (p<0.05). On the other hand there was no significant relationship between prenatal and postnatal anxiety levels and age, education, working status, family type, marriage type, the number of gravity, abortion and intrauterin death, and pregnancy follow up (p>0.05).
Keywords: Prenatal and postnatal period, stait anxiety, nursing

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.