CERRAHİ KLİNİKLERİNDE YATAN HASTALARIN ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Ayşe Okanlı, Nadiye Özer, Rahşan Çevik Akyıl, Çiğdem Koçkar
4.515 1.419

Öz


ÖZET
Bu çalışma cerrahi kliniklerinde yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türde olan araştırma, Nisan- Eylül 2004 arasında Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi cerrahi kliniklerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler gönüllü, iletişim kurulabilen, 18 yaş ve üzerinde olan, en az bir haftadır klinikte yatan 311 hastadan toplanmıştır. Veri toplamada soru formu ve Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) ölçeği kullanılmıştır. Veriler, yüzdelik, t testi, varyans analizi, Kruskal–Walles varyans analizi ve Pearson korelasyon analizleriyle değerlendirilmiştir.
Cinsiyet, eğitim, meslek ve klinik ile HAD puan ortalamaları karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01). HAD – Depresyon puan ortalaması 7.74 ± 4.9, HAD – Anksiyete puan ortalaması 8.1±5.0 olarak bulunmuştur. Hastaların 112’si (%36) anksiyete puanına göre, 153’ü (%49.2) ise depresyon puanına göre kesme noktasının üstünde puan almışlardır. Bu sonuç doğrultusunda, cerrahi kliniklerinde yatan hastalara anksiyete ve depresyonla baş etmeye yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Hasta , anksiyete, depresyon, cerrahi klinikler
ABSTRACT
Determining the Anxiety and Depression Levels of the Patients Hospitalızed in Surgical Clinics
This study was carried out to determine the anxiety and depression levels of patients hospitalized in surgical clinics. This demographic study was carried out at Surgical Clinics of Aziziye Research Hospital, Atatürk Üniversity between April and september, 2004. The data were collected from volunteer, communicative and at the age of 18 and over 311 patients hospitalized at least for one week.In collecting data were used questionnaire and hospital anxiety and depression (HAD) scale. The data were evaluated with percentage, t test, variance analysis, Kruskal–Walles variance analysis and Pearson Product Moment Corelation Analysis.
When the sex, education, occupation, the hospitalizing clinic and the HAD mean points were compared, the difference was found to be statistically significant (p<0.01).
HAD – depression point mean was found as 7.74±4.9 and HAD –anxiety point mean was found as 8.1±5.0.112 (36%) of the patients were over the cut point according to anxiety point and 153 (49.2%) were over according to depression point. As a conclusion, it can be said that the majority of the patients are under risk in terms of their anxiety and depression levels. Upon this basis , education programs for patients hospitalized in surgical clinics should be prepared and applied to cope with anxiety and depression.
Keywords: Patient, anxiety, depression, surgery clinic

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.