HASTALARIN KENDİLERİNİ BAKIM VEREN YAKINLARINA YÜK OLARAK HİSSETME DURUMLARI

Nadiye Özer, Nazlı Hacıalioğlu, Rahşan Çevik Akyıl, Reva Akpınar
2.537 713

Öz


ÖZET
Bu araştırma hastaların kendilerini bakım veren yakınlarına yük hissetme durumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, 1 Aralık 2003 – 2 Mart 2004 tarihleri arasında, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde yatan, Günlük Yaşam Aktivitelerini yerine getirirken yakınlarından yardım alan 121 hasta üzerinde yürütülmüştür. 22 sorudan oluşan anket formu ile toplanan verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik oranlar ve ortalamalar kullanılmıştır. Çalışmanın amaç ve kapsamı, ilgili birimlere sunularak, yazılı izin alınmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden hastalar araştırma kapsamına alınmış, “bilgilendirilmiş onam” koşulu etik ilke olarak yerine getirilmiştir. Hastaların %85’inin (s=103) kendisi istemeden bakım veren yakınlarından yardım beklediği, %73’ünün (s=89), mecbur kalmadıkça yardım istemediği, %71’inin (s=85) ise kendisini bakım verene borçlu hissettiği belirlenmiştir. Çalışmada, hastaların kendilerini bakım veren yakınlarına yük olarak hissettikleri sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Hasta, bakım verme yükü, bakım verici, bakım alan
ABSTRACT
The Situations of the Patients to Feel a Burden Themselves for Their Relatives Who Gave the Care Them.
Tthis study was carried out as descriptive to investigate the situations of the patients to feel a burden themselves for their relatives who gave the care them. The research was carried on 121 patients hospitalized in Orthopedia and Travmatology Clinic, and receiving help from their relative’s while performing their daily activities between the dates 1st December 2003 and 2nd March 2004. Percentage rates and averages were used in the evaluation of the data collected by a questionnarie from consisting of 22 questions. The aim and content of the study were presented to concerning units, and written permission was taken. The patients who are volunteers to participate in the study were included in the study and the obligation of “informated approval” was performed.
It was determined that 85% of the patients (S=103) expected contribution from their relatives without desiring themselves, and 73% of the patients didn’t accept the cotribution unless they were in trouble, and 71% of them felt himself stated that they gave tiredness to the caregivers.
In this study we conclude that the paients felt that they became a burden on their relatives.
Keywords: Patient, caregiving burden, caregivers, care receiver

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.