BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN DANIŞMANLIK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Fikriye Akcan, Süheyla A. Özsoy, Şafak Ergül
2.862 1.741

Öz


Araştırma birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin danışmanlık becerilerinin incelenmesi amacıyla 1.04.2003 / 30.05.2003 tarihleri arasında Denizli il merkezine bağlı altı merkez sağlık ocağında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler sosyodemografik veri formu ve araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek oluşturulan danış-manlık beceri formu ile toplanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenini ebe/hem-şirelerin sosyodemografik özellikleri, bağımlı değişkenlerini ise danışmanlık becerilerini gerçekleştirme sıklıkları ve danışmanlık becerilerini kendilerine uygun bulma durumları oluşturmaktadır. Araştırmada; ebe/hemşirelerin danışmanlık becerilerini gerçekleştirme sıklıkları genel puan ortalaması 55.0±0.72 (Min/Max: 21/63) ve danışmanlık becerilerini kendilerine uygun bulma durumlarının genel puan ortalaması 54.3±0.64 (Min/Max: 21/63) olarak saptanmıştır. Ebe/hemşirelerin her iki puan ortalamaları yaş ve eğitim değişkenlerinden etkilenmemektedir. Araştırma sonuçları, hemşirelerin danışmanlık becerilerini geliştirmeye gereksinim duyduklarını ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Ebe ve hemşire, danışmanlık becerileri
ABSTRACT
An Investigation of Midwives' and Nurses' Consultation Skills Who Work In Primary Health Care Services
The research was made descriptively between 1.04.2003-30.05.2003 with the purpose of an investigation of midwives’ and /nurses' consultation skills who work in six primary health care services in city of Denizli. Data were collected sociodemographic survey form and consultation skills form which was developed by researchers. Socio-demographic properties of midwifes/nurses was the independent variables, to realize consultations skills frequency and to find consultation skills acceptable themselves were dependent variables of the research. In research; ıt was found out that midwives'/nurses' to realize consultations skills frequency general mean score was 55.0±0.72 (Min/Max: 21/63) and to find consultation skills acceptable themselves general mean score was 54.3±0.64 (Min/Max: 21/63). Both of them mean scores were not influenced by variables such as age and education. Research results indicated that nurses need to improve their consultation skills
Keywords: Midwife and nurse, consultation skills

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.