HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNDE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENE BECERİSİ GELİŞTİRME

Şükran Özkahraman, Bilgin Kıray Vural, Ayla Bayık
2.852 1.052

Öz


Her yıl Türkiye’de 15.000-20.000 kanser vakası olacağı tahmin edilmektedir. Meme kanseri kanser türleri arasında erken tanısı mümkün olan halk sağlığında önemi gittikçe artan bir problemdir.
Araştırma kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) becerilerini geliştirmek amacıyla planlanmıştır.
Bu çalışma, İzmir ili Bornova ilçesi Halk Eğitim Merkezine devam eden kadınların KKMM becerilerini tanımlayan yarı deneysel bir çalışmadır. Örneklem, gönüllü 68 kadını kapsamaktadır, sosyo demografik veriler 2003 yılında araştırmacılar ve 10 hemşirelik öğrencisi tarafından oluşturulan anket formuyla toplanmıştır. KKMM geliştirme becerileri Sağlık Eğitimi Programı, kontrol listesi, öğrenme teknikleri, modeller ve kitapçıklar kullanılarak oluşturulmuştur. İki hafta sonra, kontrol listeleri kullanılarak birebir değerlendirme yapılmıştır.
Kadınların yaş ortalamaları 34.3±11.5 yıldır, %60.3’ü evli, %32.4’ü ilkokul mezunudur. Evli kadınlar arasında %80.4’ü emzirme deneyimine sahip, %12.1’i oral kontraseptif kullanmış, %25.0’ı sigara içmiş olup, %25.0’ının en az bir akrabası meme kanseridir. Meme kanseri klinik muayenesini yalnızca kadınların %29.4’ü yaptırmış, bunların %51.5’i düzensiz olarak KKMM uygulamaktadır. KKMM uygulaması ve bazı değişkenler arasında istatistiksel olarak önemlilik bulunmuştur.
Kadınların %63.6’sının KKMM uygulama becerileri başarılı bulunması nedeniyle, bu çalışmada etkililik sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Kendi Kendine Meme Muayenesi, eğitim, meme kanseri.
ABSTRACT
Improving the Breast Self Examination Skills of Women Attenting Public Education Center
Every year it is estiminated that 15 000-20 000 cancer case will occur in Turkey. Although, breast cancer is an important public health problem increasing gradually, its early dedection is possible among the other sort of cancers.
The research has beeen planned in order toimprove Breast Self Examination (BSE) skills of women.
This quasi experimental study was designed to BSE skills of women attending to a Public Education Centre in Bornova district of İzmir. The sample covered 68 volunter women sociodemographic data was gothered by a questionnairre from by the researhers and 10 nursing students by interview in 2003. Health education programme on improving BSE skills was supported by a check-list and learning tecniques, models and pemplets. Two weeks later, womens skills were evaluated by using check-list individualy.
Mean age of women was 34.3±11.5 years, 60.3% of them were married, 32.4% of them had a primary school level of education. Among the married women, 80.4% of them had breast-feeding, experience, 12.1% was using oral contraseptives, 25.0% of them were smoking, 25.0% of them had at least a relative with breast cancer. Only 29.4% of women had an breast self cancer clinic examination, 51.5% of them applied for BSE irregularly. Statistical importance was found to be between the variables and BSE.
As 63.6% of women were found to be successfull in BSE skills, the study proved its effectiveness.
Keywords: Breast Self Examination, education, breast cancer.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.