HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ KLİNİK UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ

Kerime Derya Taşcı
2.641 956

Öz


ÖZET
Bu çalışma, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği(DKHH) dersinin uygulamasına yönelik öğrencilerin değerlen-dirmelerini ele almak ve bu doğrultuda ileriki dönemlerde yapılabilecek değişiklik-leri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yürütülmüştür.
Araştırma grubunu, 2002-2003 ve 2003-2004 Güz yarıyıllarında DKHH dersi alan 56 öğrenci oluşturmuş ancak 3 öğrenci anket formunun uygulandığı günde devam-sız oldukları için örneklem dışında tutulmuş-tur. Veriler, Denizli Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesi Kadın Doğum servislerinde Ekim-Aralık tarihleri arasında rotasyonla klinik uygulamada bulunan öğrencilere, araştır-macı tarafından oluşturulmuş anket formu ile toplanmıştır.
Araştırma kapsamına alınan öğren-cilerin %81.1’i teorik bilgisini uygulamaya aktarabildiğini, %60.4’ü klinikte yaptığı uygulamaların yaratıcılığını geliştirdiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %75.5’i klinik uygulamalardan sonra kendini başarılı hissettiğini, %15.1’i ise uygulamaya çıktığı kurumlarda kendini sağlık ekibinin bir üyesi olarak hissetmediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %67.9’u uygulamalar sıra-sında öğretim elemanın yeterli danışmanlığı yaptığını ve %73.6’sı öğretim elemanın öğrenciyi desteklemeye hazır olduğunu hissettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %73.6’sı klinik uygulama alanlarında çalış-ma odasının yeterli olmadığını belirtmiştir.
Anahtar kelime: öğrenci, klinik uygulama, değerlendirme
ABSTRACT
Nursing Students' Evaluation of Their Maternity and Women's Health Nursing Class Clinical Practice
This descriptive study was conducted for the purpose of obtaining students' evaluation of their Maternity and Women's Health Nursing Class clinical practice and, based on that, determining changes that can be made in the class in future semesters.
The research group included a total of 56 students in the Maternity and Women's Health Nursing Class for the fall semester in the 2002-2003 and 2003-2004 school years but 3 students who were absent the day the questionnaire was given were not included in the sample. Data were collected students in a clinical rotation between October and December on the Obstetrics and Gynecology Services at Denizli Government and Social Insurance Hospitals were included by using a form was developed by the researcher based on literature review.
Of the students included in the research population 81.1% stated that they were able to transfer theoretic knowledge to practice and 60.4% that the clinical practice developed the creativity of their practice. 75.5% of the students stated that they felt successful after the clinical practice, 15.1% stated that they did not feel like a member of the health care team at the institution where they did their practice. 67.9% of the students felt their instructor's consultation during clinical practice was sufficient and 73.6% felt the instructor was prepared to support the student. 73.6% of the students stated that the workroom at the clinical locations was inadequate.
Keywords: student, clinical practice, evaluation

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.