BEBEK DOSTU OLAN VE OLMAYAN HASTANELERDE EMZİRME DURUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

Ayda Çelebioğlu, Ayfer Tezel, Hava Özkan
2.883 593

Öz


ÖZET
Araştırma Bebek dostu olan (BDH) ve olmayan(BDOH) iki hastanede doğum sonu erken dönemde emzirme durumunu değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı ve gözleme dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma kapsamına BDH’de doğum yapan toplam 110 anne ve bebeği, BDOH’de doğum yapan toplam 95 anne ve bebeği alınmıştır. Araştırma verileri Ekim 2004-Ocak 2005 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından hazırlanan bir soru formu ve LATCH emzirme tanılama ölçüm aracı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda; LATCH puan ortalamalarına göre BDOH’deki annelerin emzirme başarısının BDH’deki annelerden daha iyi olduğu ve gruplar arasındaki farkın oldukça önemli olduğu saptanmıştır (p=.000).
Anahtar kelimeler: Emzirme, bebek dostu hastane, emzirme tanılaması.
ABSTRACT
Comparısıon of Breastfeedıng Cırcumstance in Baby Frıendly and Non- Baby Frıendly Hospıtals
This descriptive and observational study was carried out to evaluation early postpartum breastfeeding circumstance of mothers who giving birth in baby friendly(BFH) and non- certified as baby friendly hospitals (NBFH). The study included total 110 mother and baby in BFH and 95 mother and baby in NBFH. Data were collected by the questionnaire prepared by the researchers and LATCH breastfeeding assessment tool, between October 2004- January 2005. In the result of the research according to LATCH point; it was found that breastfeeding success was better in mothers who giving birth in NBFH than in mothers who giving birth in BFH and there was an important statistically difference between two groups (p=.000).
Keywords: Breastfeeding, baby friendly hospital, breastfeeding assessment.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.