ANNELERİN ÇOCUKLARININ HASTANEYE YATIŞINDAN ETKİLENME DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

Leyla Erdim, Gülçin Bozkurt, Sevil İnal
2.909 1.074

Öz


ÖZET
Bu çalışma, annelerin çocuklarının hastaneye yatışından nasıl etkilendiğini irdelemek amacıyla planlandı. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında, ortalama, yüzdelik, ki-kare ve t testi kullanılarak değerlendirildi. Çocuğu ile birlikte hastane-de bulunan annelerin büyük çoğunluğunun ekonomik güçlük yaşadığı (%79.2), % 84.2’sinin çocuğunun hastalığı ile ilgili endişeleri olduğu görüldü. Sağlık görev-lilerinden, endişelerinin giderilmesi yönünde destek alan anne oranı ise oldukça düşük bulundu (% 20). Çocukların hastaneye yatış sayısı arttıkça aile ilişkilerinin olumsuz etkilendiği, yatma süresi uzadıkça annelerin sağlık görevlilerinden destek alma oranının azaldığı belirlendi. Bu doğrultuda; hemşi-relerin, aile ve çocuklara ihtiyaç duydukları rehberlik, danışmanlık, eğitim hizmetlerini vermesi, annelerin çocuklarının hastalık-larına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri, eğitim ve destek gruplar-ının planlanması, çocuğun hastalığının aileye getirdiği ekonomik yükü azaltmada ve bundan dolayı etkilenen aile içi ilişkilerin olumlu hale getirilmesinde sosyal kuruluş-ların desteğinin sağlanması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: hastaneye yatma, çocuk, anne.
ABSTRACT
The Research of Affected Situation of Mothers Whom Children in Hospital
This reserch was planned to examine how are mothers affected because of their children’s hospitalization. The data were analyzed on computer program by using mean, frequencies-percentages, chi square and t- test. Majority of mothers who are in hospital with their child stated that they have economical distress (% 79.2), %84.2 of mothers have anxiety interested with their child’s disease.
However, it is determined that the rate of mothers who take support from health officials to reduce their anxiety is rather low (%20). Also it is decided the relations of family affected negatively because of frequency of children’s hospita-lization and the rate of mothers interested with taking support from health officials becomes less by long hospitalization period. By this appproach, these are suggested that nurses provide guidance and education services to family and children what they need, education groups are planned for mothers to share feelings and thoughts related to their childrens’ illness and also, associations’ support is provided to reduce the economical burden of family because of child’ illness and for positive relation in family which is affected because of this.
Keywords: hospitalization, child, mother.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.