AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ

İlkay Coşkun Güner, Fatma Demir
5.073 1.001

Öz


ÖZET
Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri iş yerleri sağlığı etkileyici çeşitli faktörlerle doludur. Sağlık alanında önemli görevleri üstlenen hemşirelerin öncelikle sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını öğrenmeleri ve bu bilgilerini davranışa dönüştürmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada ameliyathane hemşirelerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini; Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ameliyathanelerinde çalışan 48 gönüllü hemşire oluşturmuştur. Veriler 13 Ağustos, 13 Aralık 2003 tarihleri arasında araştır-macılar tarafından soru kağıdı kulanılarak toplanmıştır. Soru kağıdı sosyodemografik soruları ve Esin tarafından Türk toplumuna uyarlanan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davra-nışları Ölçeğini içermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda ameliyathane hemşirelerinin sağlık-lı yaşam biçimi davranışları ölçeği ortalama puanı: 116.89±16.3 olarak bulunmuştur. Eğitimleri sağlığa dayanan ameliyathane hemşirelerinin bu puanlarının daha yüksek olması beklenebilirdi. Medeni durum, eğitim düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları egzersiz alt grubu arasında önemli bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam, Sağ-lıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Ameliyat-hane Hemşireleri.
ABSTRACT
The Determinatıon of The Health Promotion Life Style of Operating Room Nurses
Today, workplace where peoples send one-third of their lifes, have various factors effecting health. Nurses, who have major duties in health field, should learn healthy life style first of all and they should change this knowledge to their behaviours. In this study, the determination of the Health Promotion Life Style of operating room nurses was aimed. The sample was 48 voluntarily operating room nurses working in the Ege University Research and Application Hospital. Data were collected between 13 August and 13 December in 2001 by the researchers using questionnaire form. The questionnaire form consists of socio-demographics questions and Health Promotion Life Style Scale, which modified to Turkish population by Esin. Percentage and one-way analysis of variance were used to evaluate the data. At the end of the study, the mean value of Health Promotion Life Style Scale of operating room nurses was found as 116.89±16.3. It has been expected that this point should be high in nurses who learn healthy life style during their education. A statistically significant relati-onship was also found between the marital status, level of education and exercise subscale of Health Promotion Life Style Scale.
Keywords: Healthy Life, Health Promotion Life Style, Operating Room Nurses.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.