KADINLAR VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Emel Ege, Gülşen Eryılmaz
3.073 761

Öz


ÖZET
Bu çalışma kadınlara verilen planlı genital hijyen davranışları eğitiminin etkinliğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma ön-test, son-test kontrol gruplu yarı deneysel olarak yapılmıştır. Malatya İli Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinde (AÇSAP) yürütülmüştür. Veriler 1 Nisan-30 Haziran 2003 tarihleri arasında kişisel bilgi formu ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Genital Hijyen Davranışları Envanteri (GHDE) ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini AÇSAP Merkezine genital enfeksiyon şikayeti ile başvuran 15-49 yaş grubu evli ve okur-yazar olan kadınlar oluşturmuştur. Genital enfeksiyon tanısı alan ve olasılıksız örneklem yöntemi ile seçilen 50 kadın deney, 50 kadın ise kontrol grubuna alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda t testi, bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır. Araştırma için resmi kurumlardan yazılı izin alınmıştır. Kadınlara çalışma hakkında bilgi verilmiş ve gönüllü olanlar çalışmaya alınmıştır.
Deney grubunun ön-test GHDE puan ortalaması 73.5±12.2, son-test puan ortalaması 91.2±8.0 bulunmuştur. Deney grubunun ön-test ve son-test puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (t= -13.233 P<0.001). Kontrol grubunun ön-test GHDE puan ortalaması 73.3±11.9, son-test puan ortalaması 73.7±11.0 olup aradaki fark anlamsız bulun-muştur (t= -1.924 P>0.05).
Çalışma sonucunda kadınlara verilen planlı genital hijyen davranışları eğitiminin genital hijyen davranışlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuç hemşirelerin sağlık eğitimindeki rolünün önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle ebe ve hemşirelerin tüm kadınlara genital hijyen uygulamaları konusunda planlı eğitim vermeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Genital hijyen, planlı eğitim, genital enfeksiyon
ABSTRACT
The Effect of Planned Education Given to the Women on Genital Hygiene Behaviours
This study was carried out with the aim of detecting the effectivity of planned genital hygiene behaviours education given to the women. The research was made as semi-experimental with pre-test and post-test of control group. It was carried out in Mother-Child Health and Family Planning (MCH&FP) Center in Malatya. The data were collected by means of Genital Hygiene Behaviours Inventory (GHBI) developed by the researchers and by using personal information form between 1st April and 30th June 2003. The study context was made up of the women, being literate, married, 15 and 49 age group and whom had been diagnosed to have genital tract infection in MCH&FP Center. In this study 50 women were included in experimental group and 50 women were included in control group, whom were chosen through convenience sampling method. In the evaluation of the data, t-test was used in independent groups, and t test dependent groups. Formal permission was taken for formal authorities to the research. Information was given to the women about the study, women agreed to participate in the study voluntarily.
The mean score of pre-test GHBI in experimental group was 73.5±12.2 and mean score of post-test GHBI was 91.2±8.0. There was a significant difference between mean scores of pre-test and post-test of experimental group (t= -13.233 P<0.001). The mean score of pre-test GHBI in control group was 73.3±11.9 and mean score of post-test GHBI was 73.7±11.0 and there was no significant difference (t= -1.924 P>0.05).
In the results of the sudy,it was found that the given planned education had a positive impact on genital hygiene behaviours. The results emphasize the role of the nurses in health education. So it may be suggested that the nurses and midwives should give planned education about genital hygiene applications to the women.
Keywords: Genital hygiene, planned education, genital infection

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.