HEMŞİRELERİN HEPATİT B VE C VİRÜSLERİNDEN KORUNMAK İÇİN ALDIKLARI ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

Özlem Uçan, Nimet Ovayolu, Seda Torun
3.054 735

Öz


ÖZET
Günümüzde Hepatit B (HBV) ve Hepatit C (HCV) enfeksiyonları önemini korumaya devam etmektedir. Bu enfeksiyonlardan korunmada diğer sağlık çalışanlarına oranla hasta ile doğrudan ve daha uzun süre temas halinde olan hemşirelerin el yıkama, eldiven kullanımı, enfekte atıkların imhası, dezenfeksiyon ve serolojik testlerin önemi konusunda bilgi ve uygulamaların yeterliliği çok önemlidir. Bu doğrultuda araştırmamız, hemşirelerin hepatit B ve C virüslerinden korunmak için aldıkları önlemlerin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. 290 hemşirenin katıldığı araştırmada, hemşirelerin sosyo - demografik özelliklerini, kurumların ve hemşirelerin Hepatit B ve Hepatit C virüslerinden korunmaya yönelik aldıkları önlemleri içeren anket formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılmış olup, istatistiksel analizlerde yüzdelik ve ki – kare testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelerin %49.9’unun serolojik testi pozitif olan hastaların atıklarının nasıl imha edildiğini bilmediği ve %69.7’sinin de serolojik testlerini rutin olarak yaptırmadığı saptanmıştır. Ayrıca hemşirelerin çalıştığı kurumların hiçbirinde yaralanmaya ilişkin bir protokol olmadığı belirlenmiştir.
Bu bulgular doğrultusunda her kurumda enfeksiyon kontrol komitesinin kurulması, hizmet içi eğitim programlarına ağırlık verilmesi ve sağlık çalışanlarının evrensel önlemlere uyması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Hemşire, Önlem, Hepatit B ve Hepatit C virüsü.
ABSTRACT
The Determination of Preventions from HBV and HCV
Nowadays, HBV and HCV infectious are importent issues. The adeguency of the knowlodge and skills of the nurses about the importance of handwashing, usage of gloves, destruction of the infected materials, desenfection and serological tests are very important in protection from these infections. Because of these reasons our study was done to determine the preventions that nurses do in order to protect themselves from HBV and HCV. The questionnaire that includes the nurses’s socio-demographic characteristics, the preventions done by nurses and hospitals was used in the study that was performed among the 290 nurses. SSPS package programme was used, while statistical analysis were done by percentage and ki-sguare tests. As a result of the study ıt was determined that 49.9% of the nurses did not know the destruction procedure of the materials used for the serologically positive patients and 69.7% of them do not go under routine serologic tests. Besides, there was no protocol about woundisps while caring these serologically positive patients in the working places.
As a result of these findings, the establishment of infection control committees in every medical workplace, supporting of the internal training programmes and maintainance cooperation of the medical workers to the prevention rules should be strongly recommended.
Keywords: Nurse, Prevention, HBV and HCV

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.