KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ KULLANMA DURUMU İLE ÖZ-BAKIM GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sermin Timur, Mine Bekar
2.145 1.146

Öz


ÖZET
Amaç: Araştırma, kadınların aile planlaması yöntemi kullanımı ile öz-bakım gücü düzeyini incelemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın örneklemini Malatya ilinde yaşayan, tabakalı ve sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 200 kadın oluşturmuştur. Veriler soru formu ve öz-bakım gücü ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama (X), t-testi, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuçlar: Kadınların öz-bakım gücü puan ortalaması, 101.6 ± 17.2 olarak saptanmıştır. Kadınların eşi ve kendisi yüksekokul mezunu olanlarda, çalışanlarda, ekonomik durumu iyi olanlarda, ailesinde ve kendisinde sağlık problemi olmayanlarda öz-bakım gücü puanı yüksek bulunmuştur. Etkin AP yöntemi kullanan kadınların öz-bakım gücü puanı etkin yöntem kullanmayanlara göre yüksek bulunmuştur. Kadınların öz-bakım gücü puanı etkin AP yöntemini bilenlerde, kullandığı AP yönteminden memnun olanlarda, kullandığı yöntemi sağlık sorunu ve yan etki nedeniyle bırakanlarda yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, öz-bakım gücü, hemşirelik
ABSTRACT
The Relationship Between the Using Method of Family Planning of Women and Self-Care Agency
Purpose: The aim of the study is to determine the methods of family planning used by women and the level of self-care agency.
Material-Method: This research was performed as descriptive. The 200 participants, living in the province of Malatya chosen by sectional and systematic sampling, formed the study group of the research. In the statistical assessment of the data collected, percentage, average value (x), significant test of the difference between the two mean values, the one way variance analysis among independent groups, Tukey and Mann-Whitney U tests were used.
Findings and Results: The mean score of self-care agency in women was found 101.6±17.2. The score of self-care agency was found to be high among working people with high degree of life standards. We can see this in the graduated university. The ones whose family members do not have the health problems have high the score of self-care agency. The mean score of self care agency for women using effective family planning methods was found to be higher than women who do not use these methods. The score of self-care agency was found higher in women with enough knowledge on family planning, in women who is happy the method they use and in women who give up the methods because of their health problem or side effects.
Keywords: Family planning, self-care agency, nursing

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.