JİNEKOLOJİK KANSERLERDE YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Nesrin Reis, Anahit Coşkun, Nezihe Kızılkaya Beji
5.217 3.506

Öz


ÖZET
Araştırma jinekolojik kanserli hastaların yaşam kalitelerini belirlemek, yaşam kalitesi ile demografik, sosyo-kültürel, kanser türü ve tedavi yöntemine özgü değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışma iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada, Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin/KANSER HASTASI Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. İkinci aşama, Aralık 2001-Mayıs 2002 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü birimlerinin ilgili polikliniklerinde yürütülmüştür ve 100 jinekolojik kanser hastası ile çalışılmıştır. Araştırmanın bu aşamasında, yaşam kalitesini etkileyen sorunları belirlemek için, Kalitesi Ölçeği’nin/KANSER HASTASI Türkçe formu kullanılmıştır. Ayrıca, hastaların cinsel yaşamına yönelik verilerin elde edilmesinde, 30 vaka ile yaklaşık 30-35 dakika süren derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.
Araştırma sonucuna göre, jinekolojik kanserlerin ve uygulanan tedavi yöntemlerinin, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, önemli sorunlara neden olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Jinekolojik kanserler, Yaşam kalitesi, İyilik hali, Cinse sağlık
ABSTRACT
Quality of Life and Effective Factors in Gynaecologic Cancers
This resarch was planned to determine quality of life in gynaecologic cancer patients and to define the relationship between quality of life and demographical, social, cultural characteristics, type of cancer and variables peculiar to method of treatment.
The study was performed in two steps. Validity and reliability tests of Turkish Quality of Life Scale/CANCER PATIENT were made in first step of the study.
The second step of the study was carried out in İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine Gynaecology and Obstetrics Department, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine Gynaecology and Obstetrics Department, İstanbul University Institute of Oncology and in clinics and policlinics of these units between December 2001- May 2002, and One hundred patients with gynaecologic cancer included to the study. In this stage of the study, Turkish form of Quality of Life Scale/CANCER PATİENT was used to identify problems that effect quality of life. Moreover, thirty women were interviewed for 30-35 minutes in order to gather data about sexual lifes of the patients.
As a result of the research, it was found that, gynaecologic cancers and methods of treatments cause important problems that have negative effects on the quality of life.
Keywords: Gynecolojik cancers, Quality of life, Well-being, Sexual well-being

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.