KARACİĞER SİROZU OLAN HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜÇLERİNİN BELİRLENMESİ

Dilek Büyükkaya, Hatice Fesci, Nuran Akdemir
2.787 1.301

Öz


ÖZET
Bu çalışma, karaciğer sirozu olan hastaların öz-bakım güçlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, Ege Üniversitesi Gastro-enteroloji Anabilim Dalı Hepatoloji Polikliniğinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 48 hastadan oluşmuştur. Araştırma da veri toplama aracı olarak soru formu ve öz-bakım gücü ölçeği (ESCA) kullanılmıştır. Veriler değerlendirildiğinde; hastaların öz-bakım gücü ortalama puanının en düşük 88, en yüksek 136 olduğu saptanmıştır. Hastaların öz-bakım gücü ortalama puanı 109.43’tür. Hastaların %47.9’unun öz-bakım gücü ortalama puanı, ortalamanın altındadır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir; analizlerde sayı ve yüzdeler, Kruskall WallisVaryans Analizi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Karaciğer sirozu, siroz ve komplikasyonları, öz bakım ve öz bakım gücü, siroz ve bakım
ABSTRACT
Determine of Self-Care Agency of Patients with Liver Cirrhosis
The aim of the study is to determine the self-care agency of patientswith liver cirrhosis. The research was took place in polyclinic of Hepatology Department of Gasroenterology, School of Medicine at Ege University. The study sampla consisted of 48 patients. In the research questionare form which was prepared by researcher and self-care agency scale (ESCA). Whwn the results were evaluated: the minimum of the self-care agency point is 88 and the maximum is 136. The main of the self-care agency point of patient 109.43. Self-care agency point is below the mean in %47.9 of patients. Data got from the research were evaluated in SPSS package program; the analyses were performed by Mann-Whitney U test and Kruskall Wallis Variance Analyse.
Keywords: Liver cirrhosis, cirrhosis and complications, self-care, self-care agency, cirrhosis and care

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.