KADINLARIN STRES VERİCİ YAŞAM OLAYLARIYLA KARŞILAŞMA DURUMLARI

Ayla Bıyık, Süheyla Altuğ Özsoy, Melek Ardahan, Şükran Özkahraman, Fatma Başalan İz
3.171 1.064

Öz


ÖZET
Kadınların stres verici yaşam olaylarıyla karşılaşma durumları, stresin yol açtığı hastalığa yakalanma riskinin belirlenmesi ve stres verici yaşam olaylarının bazı sosyodemografik özelliklerle ilişkisinin incelen mesi amacıyla planlanmıştır.
Tanımlayıcı araştırmanın evrenini, 5 sağlık ocağı bölgesindeki 18-65 yaş arası kadınlar oluşturken, örneklemini ise Ev Halkı Tespit Fişlerinden olasılıksız örneklem yöntemiy le seçilen kadınlar oluşturmuştur (n= 389). Veriler, Sosyodemografik veri formu ile “Sosyal Uyumu Ölçme” listesinden yaralanılarak yüz yüze görüşme tekniğiyle toplanmıştır.
Kadınların %46.0’ı 25-34 yaş grubunda olup yaş ortalaması 30.68±8.92’dir, %5.7’sinin ülke dışında doğduğu, %72.2’sinin en uzun süre ile Ege bölgesinde yaşadığı, %51.4’ünün ilkokul mezunu ve %87.9’unun ev hanımı olduğu saptanmıştır. Kadınların karşılaştıkları stres verici yaşam olayları hamilelik (%53.5), evlenme (%49.6), uyku düzeninde değişiklik (%44.5), aileye yeni birinin katılması (%36.5), yemek yeme alışkanlığında değişikliktir (%31.6). Sosyal Uyu mu Ölçme listesinden aldıkları puanların ortalaması 184 ±11.2’dir.
Hamilelik, evlenme, uyku düzeninde değişiklik, aileye yeni birinin katılması, yemek yeme alışkanlığında değişiklik gibi stres verici yaşam olaylarından sıklıkla etkilendikleri saptanmıştır. Kadınların %40.9’unun bir yıl içinde %15, %14.1’inin de %80 oranında hastalığa yakalanma riski taşıdıkları belirlenmiştir. Karşılaşılan stres verici yaşam olaylarına göre stresle baş etme yöntemlerine yönelik sağlık hizmet modellerinin birinci basamak hizmetlerde uygulamaya geçirilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stres, yaşam olayı, kadın.

ABSTRACT
The Situations of Meeting Stressor Life Events by Women
This study regarding the situations of meeting stressor life events by women was planned in order to determine the risk of catching an illness due to stress and to examine the relationship between stressor life events and some sociodemographic features.
Whereas the universe of this descriptive research was constituted by the women with 18-65 years of age in regions of 5 village clinics, the sample was constituted by the women, who were chosen from the Household Detection Index Cards by improbability sampling method (n = 389). The data were collected by face-to-face interview technique and by the help of a sociodemographic data form and “The Social Readjusment Scale”.
While 46.0% of women were within the age group of 25-34 years and the mean age was 30.68±8.92, it was detected that 5.7% were born in a foreign country, 72.2% spent most of their lives in the Aegean Region, 51.4% graduated from primary school, and 87.9% were housewives. The stressor life events met by women were pregnancy (53.5%), marriage (49.6%), alteration in sleeping order (44.5%), participation of a new member in the family (36.5%), and the change in eating habits (31.6%). The mean score obtained from The Social Readjusment Scale was 184 ± 11.2.
It was detected that women were often affected by the stressor life events such as pregnancy, marriage, alteration in sleeping order, participation of a new member in the family, and change in eating habits. Of women, 40.9% carried the risk of catching an illness within one year with a rate of 15% whereas 14.1% of women had the risk of catching an illness with a rate of 80%. It is suggested that the health service models oriented towards coping with stress related to those stressor life events met by women should be practiced in the first-step health services.
Keywords: Stress, life event, woman.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.