HEMŞİRELİK VE KALİTE

Nimet Ovayolu, Aynur Bahar
9.331 4.553

Öz


ÖZET
Kalite, son yıllarda her alanda ara-nan ve beklentilerin yükselmesini sağlayan bir kavram olup müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün ya da hizmet olarak tanımlanmaktadır. Bir ürünün kalitesini değerlendirirken, benzer ürüne göre olan üstünlükleri ya da eksikliklerin akla gelmesi, halk arasında çok kullanılan bir yöntemdir. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinde kaliteli hizmet sunumunda, hasta memnuniyetinin sağlanmasında en iyi hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanması kaçınılmazdır. Kalite çalışma-larında herkesin katılımı (ekip çalışması), sürekli iyileştirme (sorun çözme ve önleme yaklaşımı) ve yönetimin kararlılığı esastır. Bu makalede sağlık bakım sistemlerindeki hasta bakımında kalitenin sağlanması üzerinde durularak, hemşirelik hizmetlerinde kalite güvenliğinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, kalite
ABSTRACT
Nursing And Quality
Quality is a concept that is being expected in every field and enhances the expectations and it is being described as a product or service that meets the clients needs and wishes. When evaluating the quality of aproduct, comparison with another oner and thinking of its superiorities and insufficiencies, is a common way being used in the public. For this reason planning and giving the best nursing service is inevitable in order to oppose the patient’s satisfaction and give qualified service in health services.
In quality workshops, joining of everyone (team work), continius improvement (problem solving and protecting approach) and management stability are basic and necessary functions. In the article, we tried to emphasize the importance of quality in nursing services by tleling the quality workshops in the patient’s care in the health system.
Keywords: Nursing, quality

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.