KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ VE KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ: TARİHSEL BAKIŞ

Nazmiye Kaçmaz
3.548 2.153

Öz


ÖZET
Konsültasyon liyezon psikiyatrisi, genel hastanede yatarak ya da ayaktan tedavi gören hastalara yönelik tıbbi tedavi ve bakım ile psikiyatrik tedavi ve psikososyal bakımın eş zamanlı olarak sunulmasıdır. 1920 yıllarında dünyada bir anlayış olarak benimsenmiş, 1960’lardan sonra bilimsel bir disiplin ve 1990 yılında da üst uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi yanısıra, konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği de yavaş yavaş oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır. Ülkemizde bu alan üniversitelerimiz hasta-nelerinde 1989’dan sonra işlev görmeye başlamış ve 1997 yılında bilim dalı olarak kabul edilmiştir. Günümüzde kurumsallaş-mış ve hızlı bir biçimde yaygınlaşmakta olan bu alanda uzman psikiyatri hemşirelerinin yer almasına ihtiyaç vardır. Bu yapılanma hasta bakım kalitesini arttıracak, hemşirelik mesleğinin gelişimine de katkıda buluna-caktır. Hemşirelikte konsültasyon liyezon psikiyatrisinin tanınmasına, yaygınlaşma-sına, bu alanda uzmanlaşmış hemşirelerin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bir disiplinin gelişimini anlamak için onun tarihsel sürecini bilmemiz gerekir. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliğinin gelişimine katkıda bulunması ve yol göstermesi ama-cıyla bu yazıda konsültasyon liyezon psiki-yatrisinin ve konsültasyon liyezon psikiyat-risi hemşireliğinin tarihsel gelişim sürecine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konsültasyon liyezon psikiyatrisi, konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği, tarihsel bakış.
ABSTRACT
Consultation Liaison Psychiatry and Psychiatrıc Consultation Liaison Nursing: Historical View
Consultation Liaison Psychiatry is the simultaneous provision of medical treatment and care and psychiatric treatment and psychosocial care to outpatients and inpatients in the general hospital. It was accepted, as a concept in the world in the 1920’s,became a scientific discipline after 1960’s and accepted as a higher. Besides Consultation Liaison Psychiatry, Consultation Liaison Psychiatry Nursing slowly developed. This area become functional after1989 and accepted as a scientific department in 1997 in Turkey. Today, specialized psychiatric nurses are needed in this area which is institutionalized and rapidly becoming widespread. This structuring will increase the quality of the patient care and add to the development of nursing profession. There is a need for recognition, development and education of Consultation Liaison psychiatry nursing. In order to understand the development of a discipline we should know its historical development. In this article the history of Consultation Liaison psychiatry nursing is
covered with the aim of contribution to the development of Consultation Liaison Psychiatry Nursing.
Keywords: Consultation liaison psychiatry, psychiatric consultation liaison nursing, historical view.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.