ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep Avcı, Tacettin İnandı
2.132 788

Öz


ÖZET
Bu çalışmada düşük tanısı konulan kadınların sosyo-demografik özellikleri incelenmiştir. Veriler, Mayıs-Aralık 1999 tarihleri arasında Erzurum il merkezindeki üç hastaneden toplanmıştır. Araştırma tanımlayıcı tipte olup, anket uygulama tekniği ile 208 kadın üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kadınların %29.3’ünün 25-29 yaş grubunda, %35.1’inin okur-yazar olmadığı, %27.4’ünün sağlık güvencesinin olmadığı belirlenmiştir. Kadınların %34.6’sının dört ve üzeri canlı doğum yaptığı, %29.8’inin dört ve üzerinde yaşayan çocuğa sahip oldukları saptanmıştır. Kadınların %38.9’unun hiç aile planlaması yöntemi kullanmadıkları belirlenmiştir. %11.5’inin son düşüğünü isteyerek yaptığı, isteyerek düşük yapanların %54.2’sinin evde müdahale ettiği belirlenmiştir. Sağlık kurumuna en fazla başvurma nedeni kanamadır (%65.4).
Eğitim, yaş ve sosyo-ekonomik düzey açısından düşük yapan kadınlar, toplumda bu yaştaki kadınların özellikleri ile benzerlik göstermektedir. İsteyerek düşük yapan kadınların yarısından fazlasının istenmeyen gebeliklerini sonlandırmak için sağlıksız koşullarda, uygun olmayan yöntemlere başvurduğu ve isteyerek düşük oranının 30-35 yaşlarda en yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Düşük, sosyo-demografik özellikler, spontan düşük, isteyerek yapılan düşükler
ABSTRACT
The aim of the study was to determine socio-demographic charac-teristics of the women with abortion. Data were collected between May–December 1999 from three hospitals in Erzurum. The study was carried out on 208 women by using the questionnaire. It was found out that of the women, 29.3% was in 25-29 age group, 35.1% was illiterate, 27.4% did not have a health insurance, 34.6% gave birth to four or more babies alive, 29.8% have four or more children still living, 38.9% did not apply any family planning methods. The percentage of the induced abortion was 11.5 and 54.2% of them attempted to abortion with unsafe procedures at home. The most frequent reason for application was bleeding (65.4%).
In terms of education, age and socio-economic level, the women with abortions have similar characteristics to the women in the same age group with them. It was found out that more than half of the women with induced abortion applied unsafe procedures under dangerous conditions and that the highest percentage of the induced abortion was in 30-35 age group.
Keywords: Abortion, socio-demographic characteristics, spontan abortus, wanted abortus

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.