GUTHRİE TARAMA TESTİ İÇİN ÖRNEK ALMA UYGULAMALARININ VE TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Suzan Yıldız, Serap Balcı, Gülay Görak
2.915 982

Öz


ÖZET
Çalışma, İstanbul İlinde Guthrie Tarama Testi için örnek alma uygulamalarının ve test sonuçlarının değerlendirilmesini belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve retrospektif olarak planlandı. Evreni, İstanbul il sınırları içinde yer alan “Yenidoğan Fenilketonüri Tanı ve Tedavi Merkezine”kan örneklerini gönderen hastaneler içinden seçilen 13 hastanedeki 180, örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden 150 sağlık profesyoneli oluşturdu. Veriler 25 sorudan oluşan Anket Formu ile elde edildi. Ayrıca bu merkeze çalışmaya alınan hastanelerden son 3 yıl içinde gönderilen kan örneklerinin sonuçları retrospektif yöntemle toplandı.
En çok yapılan yanlış uygulamalar; prematüre ve parenteral beslenen (%78.0), antibiyotik kullanan (%55.3), transfüzyon, diyaliz gibi girişimleri olan bebeklerde (%53.3) kanın doğru zamanda alınmaması, kan almadan önce ısıtma (%61.4), masaj (%70.7) gibi uygulamaların yapılmaması, kan alırken ayak topuğunun fazla sıkılması (%59.3), alınan kanın kartın arka yüzünden de emdirilmesi (%58.7), kan örneğinin kapiller tüp aracılığı ile alınması (%50.3) idi.
Sonuç olarak; Guthrie Tarama Testi için kan örneğinin alınması ve gönderilmesi sırasında hatalar yapıldığı ve bu hataların ortadan kaldırılması için konu ile ilgili mezuniyet sonrası sürekli eğitim programlarının gerekli olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Guthrie testi, kapiller kan alma, fenilketonüri, yenidoğan taramaları
ABSTRACT
The Evaluation of Taking The Guthrie Scan Test Samples Practices and The Test Results.
The present retrospective research was planned descriptively in order to assess sampling applications for Guthrie Scan Test in Istanbul and to define the test results. The scope included 180 healthcare workers employed at 13 hospitals sending blood samples to “Newborn Fenilketonüri Diagnosis and Treatment Center” located in Istanbul, and the sample consisted of 150 healthcare professionals who accepted to study. Data were collected with a 25-item questionnaire. Besides, the results of the blood samples that have been sent to this center from the hospitals that were included in the study during the last three years were gathered via retrospective method. The most frequent misapplications were taking blood samples untimely from premature and parenteral fed babies (78.0%), those using antibiotics (55.3%), and those undergoing transfusion, dialysis and similar interventions (53.3%); not performing heating (61.4%), massage (70.7%) and similar applications; excessive pressure applied on heel while taking blood sample (59.3%); blood being saturated on the back face of the card (58.7%); and taking blood sample using capillary tubes (50.3%).
As a result, we defined that there were erroneous applications while taking and sending blood samples for Guthrie Scan Test, and concluded that related education after graduation should be considered on a continuous basis in order to eliminate these errors.
Keywords: Phenylketonuria, Guthrie screening test, to obtain capillary blood, newborn screening

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.