İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA İLİŞKİN BİLGİ VE İNANIŞLARI İLE AİLE BİREYLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME DURUMUNUN İNCELENMESİ

Sevil İnal, Suzan Yıldız
2.072 879

Öz


ÖZET
Türkiye’de sigara kullanımı geliş-miş ülkelerden daha yüksektir ve önemli bir halk sağlığı problemidir. Sigara kullanımını çeşitli faktörler etkilemektedir. Bunların en önemlileri sosyal ve kültürel faktörlerdir. Sigara içenlerin büyük çoğunluğu erişkinlik döneminden önce sigaraya başlamaktadır. Bu nedenle sigarasız toplum hedefine ulaşmada çocuk ve ergenlerin sigaraya başlamasını önlemek anahtar rol oynayacaktır. Bu çalışmanın amacı, İstan-bul’daki ilköğretim okulu öğrencilerinin sigaraya ilişkin bilgi ve inanışları ile aile ve öğretmenlerinin sigara içme durumunu belirlemektir.
Bu çalışmada, araştırıcılar tarafın-dan geliştirilen anket formu, öğretmenleri tarafından randomize olarak seçilen iki ilköğretim okulundaki 172 öğrenciye uygulanmış ve 164’ü değerlendirmeye alınmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 12±1 yıl ve % 47.6’sı kız (n=78), % 52.4’ü (n=86) erkektir. Analizler ilköğretim okulu öğrencileri arasında sigaraya ilişkin yanlış bilgi ve inanışların oldukça yaygın olduğunu ve öğrencilerin aileleri ve öğretmenlerinin sigara içme oranının da oldukça yüksek olduğunu gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Sigara kulla-nımı, ilköğretim okulu öğrencileri, sigara ile ilgili bilgi ve inanış, aileler arasında sigara içme, öğretmenler arasında sigara içme.
ABSTRACT
Investigation Knowledges and Believes of Elementary School Students about Smoking and Smoking Behaviour among Their Families and Teachers.
Smoking use in Turkey is higher than developed countries and an important health problem. Various factors affecting smoking use. Social and cultural factors are the most importents of them. The majority of smokers begin tobacco use befor they reach adulthood. Thus one of the keys to a smoke-free society is to prevent children youth from ever starting smoking.
The purpose of this research investigate knowledges and believes of elementary school students about smoking and smoking use among their families and teachers in İstanbul. 172 student from two elementary schools that randomly selected by their teachers were given a questionnaire that was formed by researchers and evaluated 164 of them. Mean age of students was 12.7±1 years and % 47.6 of them were female (n=78), % 52.4’ were male (n=86).
Analysis showed that wrong knowledges and believes about smoking are very widespread among elementary school students and smoking using rates of their families and teachers are really high.
Keywords: Smoking use, elemen-tary school students, knowledges and believes about smoking, smoking use among families, smoking use among teachers.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.