HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Nilüfer Erbil, Azize Nuran Kahraman, Özgül Bostan
5.742 1.438

Öz


ÖZET
Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik uygulama öncesi yaşadıkları durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ile bunları etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ordu Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü birinci sınıfında, 2003-2004 Eğitim- öğretim yılında öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 35 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Klinik uygulama ünitelerine çıkmadan önce anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği ve görüşme formu aracılığı ile veriler toplanmış ve verilerin analizi bilgisayarda SPSS 11.5 istatistik programında yüzdelik, ortalama, Kruskall Wallis testi ve Mann Whitney-U testi ile yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin durumluk anksiyete puanı ortalaması 57.62±8.46, sürekli anksiyete puanı ortalaması 28.54±8.08 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin ailenin kaçıncı çocuğu olduğu ile sürekli anksiyetesi arasında anlamlı fark olduğu (χ2=9.295, df=2, P<0.01) ve durumluk anksiyetesi arasında anlamlı fark olmadığı (P>0.05) saptanmış, hastadan hastalık bulaşma riski ile durumluk anksiyetesi arasında ise anlamlı fark olduğu (MWU=2.000, P<0.01) belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, klinik deneyim, anksiyete.
ABSTRACT
Determination of the Level of Anxiety of Students of Nursing before the First Experience in Clinic
This descriptive research was done for determining the first degree students’ level of “state” and trait anxiety they feel, and the factors that affect them. The research was applied to 35 students studying at the first degree in Ondokuz Mayıs University School of Health in 2003-2004, and accepting to participate in the research. The data were collected with “State and Trait Anxiety Inventory” and interview form for determining the level of anxiety before going to the clinic practice units, and the analysis of data was done with percentage, average, test of Kruskall Wallis and Mann Whitney U test in SPSS statistic program on computer. In the research, it was determined that the average point of students’ “state anxiety” is 57.62±8.46, and the average point of “trait anxiety” is 28.54±8.08. It was found that there is a significant difference between the students’ order in the family and trait anxiety (KW=9.295, df=2, P<0.01), and there is not a significant difference between the students’ order in the family and state anxiety (P>0.05). It was found that there is a significant difference between the risk of being infected from the ill and state anxiety (MWU=2.000, P<0.01).
Keywords: Nursing student, clinic experience, anxiety.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.