GÜVENLİ BAĞIŞIKLAMADA EBE VE HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI

Gülçin Bozkurt, Leyla Erdim
3.506 795

Öz


Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmekte olan ülkelerde, bebek ölümlerinin 1/5’i aşı ile önlenebilir hastalık-lardan olmaktadır. Bağışıklama özellikle bebek ölümlerinin azaltılması, birçok hasta-lığın kökünün kazınması ve çocuğun sağlı-ğının korunmasındaki yeri göz önünde bu-lundurulduğunda çok değerli, maliyeti dü-şük koruyucu bir hizmettir. Çocuk sağlığının korunmasında çok önemli yeri olan güvenli bağışıklama hiz-metinin amacına ulaşabilmesi için aşının üretiminden çocuğa uygulanmasına kadar geçen süreçde ve sonrasında pek çok kişi ve kuruluşun sorumluluğu vardır. Ebe ve hem-şireler güvenli bağışıklamada eğitici, araş-tırıcı, planlayıcı ve uygulayıcı rolleri ile çocuk sağlığını, dolayısı ile toplum sağlı-ğının korunmasında tartışmasız önemli hiz-metler sunmaktadır. Bağışıklama hizmetinin planlanmasından, sonucunun değerlendiril-mesine kadar olan süreçte ebe ve hem-şirelerin sorumlulukları; bağışıklamanın yararlarını bilme ve toplumdaki her bireye öğretme, aşının etkinliğini sürdürmek için soğuk zincir kurallarına uyma, aşı kontren-dikasyonlarını bilme, uygulama sırasında dikkat edilecek genel ilkelere uyma ve uy-gulama sonrası gelişecek reaksiyonlara yönelik önlemler almaktır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.