KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ ve ROLÜ NEDİR?

Nazmiye Kocaman
18.561 2.941

Öz


Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi emosyonel stres yaşayan fiziksel hastalığa sahip hastalarda psikiyatrik bozuklukların teşhisi, tedavisi, izlenmesi ve önlenmesi üzerine odaklanmıştır. Konsültasyon-Liye-zon Psikiyatrisi hemşiresi genel hastanede yatarak veya ayaktan takip edilen hastaların fiziksel bakımı ile psikososyal bakımı arasında bir bağ olarak hizmet eder. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşire-sinin rolleri klinik, eğitim, araştırma ve idari olmak üzere dört majör kategoride tanım-lanmıştır. Tanımlanan bu roller çerçe-vesinde bilim dalımızdaki hemşirelik ak-tiviteleri ve sorumlulukları; konsültasyon istenen ve liyezon bağlamında görülen has-taların yakın takibini, hastalara/ ailelerine ve hemşirelere eğitim programlarının ha-zırlanmasını, son olarak da araştırma yapmayı ve hemşireleri araştırma yapmaya teşvik etmeyi içermek-tedir.Bu yazı kon-sültasyon liyezon psikiyatrisi hemşiresinin rollerini ve bu roller çerçevesinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kon-sültasyon Liyezon Psiki-yatrisi Bilim Dalı’ ndaki uygulamaları anlatmayı amaç-lamaktadır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.