GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI ENVANTERİNİN (GHDE) GELİŞTİRİLMESİ

Emel Ege, Gülşen Eryılmaz
3.776 1.022

Öz


Bu araştırma, üreme çağındaki kadınların genital hijyen davranışlarını değerlendiren kültüre özgü standart bir ölçme aracı geliştirmek amacı ile planlanmış ve yapılmıştır. Kültüre özgü geliştirilen envanterin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek için metodolojik bir çalışma yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Malatya İli Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇ-SAP) merkezine başvuran 15-49 yaş grubu evli ve (en az) okur-yazar olan kadınlar oluşturmuştur. Veriler 15 Ekim- 30 Kasım 2002 tarihleri arasında toplanmıştır. Belirtilen tarihler arasında toplam 220 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Kadınlara çalışma hakkında bilgi verilmiş ve sözel onay alınmıştır. Ayrıca çalışmanın yapıldığı AÇ-SAP merkezinden yazılı izin alınmıştır. Veriler Pearson korelasyon katsayısı analizi, Cronbach Alfa katsayısı, KMO, Barlett’s test of sphericity ve Faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Literatür bilgileri doğrultusunda genital hijyen davranışlarını değerlendirecek 47 maddelik likert tipi bir envanter geliştirilmiştir. Envanterin geçerliğini saptamak için içerik-kapsam geçerliğine bakılmış ve soru sayısı 44 maddeye indirilmiştir. Envanterin yapı geçerliliğine bakılmış ve KMO analizi sonucu 0.787 ve Barlett’s testi sonucu 2096.44 olarak saptanmıştır. Her iki analiz sonucu da p=0.000 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Madde toplam puan korelasyonu sonucunda 32 maddeye inen envantere faktör analizi uygulanmış ve uygulamadan sonra envanter 27 maddeye indirilmiştir. Envanterin güvenirliğini saptamak için iç tutarlılık ve test-tekrar test uygulaması yapılmıştır. Envanterin Cronbach Alfa katsayısı α= 0.86 ve test tekrar test korelasyon katsayısı r= 0.83 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak geliştirilen GHDE’nin geçerlik- güvenirliği yüksek ve genital hijyen davranışlarını belirlemede yeterli bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.