HEMODİYALİZ HASTALARINDA STRESLE BAŞETME VE SOSYAL DESTEK

Elanur Karabulutlu, Mehtap Tan, Neşe Erdem, Ayşe Okanlı
4.030 1.310

Öz


Bu çalışma hemodiyaliz hasta-larının kullandıkları stresle başa çıkma tarzlarını ve başa çıkma tarzları ile sosyal destek arasındaki ilişkiyi belirlemek ama-cıyla ilişki arayıcı tanımlayıcı olarak yapıl-mıştır. Araştırma Erzurum da bulunan 3 hemodiyaliz ünitesinde 2 Aralık 2003- 25 Şubat 2004 tarihleri arasında 130 hasta üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasın-da hastaların tanıtıcı özelliklerini içeren soru formu, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan hastaların % 45.6 ( 62 ) si kadın, % 54.4 ü erkek olup büyük bir çoğunluğu % 41.2 (56) 50 yaş ve üs-tündedir. Bu çalışma sonucunda hemodiyaliz hastalarının en çok duygusal baş etme yön-temlerinden olan kendine güvensiz yaklaşımı kullandıkları, cinsiyet, eğitim ve mesleğin baş etme yöntemleri üzerinde anlamlı fark-lılık oluşturduğu saptanmıştır (p<0.05). Araştırma sonucunda hastaların en fazla ailelerinden destek aldığı ve cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi ve hemo-diyalize girme süresinin sosyal destek üzerinde anlamlı farklılık oluşturduğu saptanmıştır(p<0.05ışma hemodiyaliz hasta-larının kullandıkları stresle başa çıkma tarzlarını ve başa çıkma tarzları ile sosyal destek arasındaki ilişkiyi belirlemek ama-cıyla ilişki arayıcı tanımlayıcı olarak yapıl-mıştır. Araştırma Erzurum da bulunan 3 hemodiyaliz ünitesinde 2 Aralık 2003- 25 Şubat 2004 tarihleri arasında 130 hasta üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasın-da hastaların tanıtıcı özelliklerini içeren soru formu, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan hastaların % 45.6 ( 62 ) si kadın, % 54.4 ü erkek olup büyük bir çoğunluğu % 41.2 (56) 50 yaş ve üs-tündedir. Bu çalışma sonucunda hemodiyaliz hastalarının en çok duygusal baş etme yön-temlerinden olan kendine güvensiz yaklaşımı kullandıkları, cinsiyet, eğitim ve mesleğin baş etme yöntemleri üzerinde anlamlı fark-lılık oluşturduğu saptanmıştır (p<0.05). Araştırma sonucunda hastaların en fazla ailelerinden destek aldığı ve cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi ve hemo-diyalize girme süresinin sosyal destek üzerinde anlamlı farklılık oluşturduğu saptanmıştır(p<0.05). Hemodiyaliz hatsala-rında iyimser yaklaşım ile aile desteği, arkadaş desteği ve toplam destek arasında pozitif doğrultuda, kendine güvensiz yakla-şım ile özel insan(hemşire) arasında negatif doğrultuda anlamlı bir ilişki bulunmuştur

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.