EVLİLİK ÖNCESİ DÖNEMDEKİ GENÇ KIZLARIN AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ

Fügen Göz, Belgin Babadağlı, Nevin Altınsoy, İlknur Yıldızoğlu
2.581 678

Öz


Son zamanlarda modern kontra-sepsiyon yöntemlerindeki büyük gelişmelere rağmen, aile planlaması yöntemlerinin kul-lanımı bazen bilgi eksikliği, sosyal kısıt-lamalar, ekonomik kaygılar ve yan etki-lerden korkma gibi nedenlerle yetersiz kal-maktadır. Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı, evlilik öncesi dönemdeki kızların aile plan-laması ile ilgili bilgi ve düşüncelerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evreni ve örneklemi Kocaeli ilinde evlenme çağında olup; 20 Mart –20 Haziran 2004 tarihleri arasında Kocaeli ili, Santral, Kırkikievler, Derince Ali Kahya ve Kuruçeşme Sağlık Ocakla-rında aile planlaması seminerlerine katı-lan, 258 kişiden oluşmuştur. Veriler soru kağıdı kullanılarak toplanmıştır. Ki- kare değerlendirmesine göre sadece çalışma durumu ile evlendikten son-ra kısa bir süre gebelikten korunma isteği arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (ğerlendirmesine göre sadece çalışma durumu ile evlendikten son-ra kısa bir süre gebelikten korunma isteği arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (=7,288 ; P<0.05)

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.