LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRME DURUMLARI VE ETKİLEYEN ETMENLER

İlknur Dindar, Menşure Özen, Ayşe Türkmen, Selin Akbaş
2.479 891

Öz


Bu araştırmada Edirne merke-zindeki liselerde okuyan gençlerin, kendile-rini başka insanlarla kıyasladığında nasıl de-ğerlendirdiği ve bu durumu etkileyen etmen-lerin neler olduğunu araştırılmak amaçlan-mıştır. Araştırmanın evrenini Edirne Mer-kez Liselerinde okuyan 7847 öğrenci oluş-turdu. Çalışma, tabakalı örnekleme yön-temiyle seçilen 786 öğrenci üzerinde yapıldı. Araştırmada, öğrencilerin tanımlayıcı özel-liklerini sorgulayan Bilgi Formu ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) kullanıldı. Sosyal Karşılaştırma Ölçeği’nin bu araş-tırmada cronbach’s alpha değeri 0.85 bulundu. Veriler, bilgisayarda SPSS 10.0 paket programı kullanılarak sayı, yüzdelik, ortalama (standart sapma), student-t testi , varyans analizi (ANOVA, Kruskal Wallis) ve Tukey testi ile değerlendirildi. Araştırmada, lise öğrencilerinin ebeveyn eğitim düzeyi düştükçe, ekonomik durumları ve kişilerarası ilişkileri bozul-dukça, sağlıklı yaşam aktivitelerini günlük yaşamlarına entegrasyonda sorunlar yaşa-dıkça kendilerini başkaları ile karşılaş-tırırken olumsuz değerlendirdikleri bulundu (p<0.05).

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.