HEMŞİRELERİN ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KLİNİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Zehra Eskimez, Nazan Alparslan, Gürsel Öztunç, Serap Torun
2.755 1.298

Öz


Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmanın amacı, klinik uygulamalar sırasında öğrenci ve hemşireler arasında ortaya çıkabilen anlaşmazlıklar ve neden-lerini saptanmak, bunlara yönelik önlem-lerin alınması ile meslektaşlar arası iletişim ve birlikteliği sağlamaktır. Araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi öğrenci eğitiminde en sık kullanılan iç hastalıkları, cerrahi ve çocuk kliniklerinde gündüz çalışan 150, örnek-lemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 100 hemşire oluşturmaktadır. Literatür taranarak oluşturulan anket formu ile toplanan veriler sayı ve yüzdelik hesabı, ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Hem-şirelerin %46.0’ı öğrencilerin haftalık staj sürelerini yeterli görmekte, %47.0’ı öğretim elemanlarının stajlarda öğrenci ile ol-masının bilgi alış-verişinde yararlı olacağı görüşünü belirtirken, %56.0’ı öğretim elemanının klinik uygulamalarda öğrencinin yanında olmasının gerekli olduğunu, %58.0’ı öğrencilerin klinik uygulamalarda istekli olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, klinik uygulamalarda sağlık per-sonelinin desteği alınarak işbirliği içinde, eğitici, öğrenci ve çalışanların sorumluluk sınırları belirlenmeli, klinisyen hemşirelerin de öğrenci eğitiminde sorumluluk almaları sağlanmalıdır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.