EĞİTİMİ HEMŞİRELİK OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞAÇIKMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Arzu Yıldırım, Mine Ekinci
1.963 743

Öz


Bu araştırma, eğitimi hemşirelik olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma düzeylerini karşılaştırmak amacıy-la karşılaştırmalı tanımlayıcı nitelikte yapıl-mıştır. Araştırma kapsamına Atatürk Ünive-rsitesi Erzincan Sağlık Yüksekokulu ve Erzin-can Hukuk Fakültesi öğrencileri alınmıştır. Veriler 19-20 Aralık 2002 tarihleri arasında 227 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma verileri, öğrencilerin tanıtı-cı özelliklerini belirleyen soru formu ile Dağ tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik, Kruskal-Wallis, t testi, kore-lasyon ve varyans analizleri kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda Sağlık Yük-sekokulu ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin stresle başa çıkmalarının arzu edilen düzeyde olmadığı (X=120.07±17.32) ve stresle baştırma sonucunda Sağlık Yük-sekokulu ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin stresle başa çıkmalarının arzu edilen düzeyde olmadığı (X=120.07±17.32) ve stresle bağrultusunda stresle başa çıkmada aile ve sosyal desteğin yeri çok önemli olduğundan üniversitedeki danışmanlık hizmetlerinde gencin ailesinin ve yakın ar-kadaşlarının da bu hizmetlerde aktif rol oynaması önerilebilir. şa çıkma düzeyleri arasında istatistiksel yönden önemli bir farklılık bulunmadığı sap-tanmıştır (t= -.946, p>0.05). Stresle başa çık-manın, sorunları aile ile paylaşma (F=4.025, p<0.01) ve aile ile birlikte kalma gibi değişkenlerden etkilendiği tespit edilmiştir (KW=10.245, p<0.01). Bu sonuçlar doşa çık-manın, sorunları aile ile paylaşma (F=4.025, p<0.01) ve aile ile birlikte kalma gibi değişkenlerden etkilendiği tespit edilmiştir (KW=10.245, p<0.01). Bu sonuçlar do

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.