ADANA İLİNDE ÇEŞİTLİ HASTANELERDEKİ 15 YIL VE ÜSTÜ ÇALIŞMA SÜRESİ OLAN HEMŞİRELERİN EMEKLİLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Melike Öztürk, Nazan Alparslan, Gürsel Öztunç, Meltem Akbaş
2.982 707

Öz


Emeklilik, orta yaştan yaşlılığa geçişi belirleyen toplumsal bir dönüm noktası olması nedeniyle yetişkinlerin gelişiminde önemli bir aşamadır. Hemşire-lerin, mesleğin yıpratıcı ve zorlu olması, erken yaşta işe başlama, kadın mesleği olması, hemşireliğe toplum tarafından yeterince değer verilmemesi gibi nedenlerle genç yaşta emekliliği tercih ettikleri gözlenmektedir. Tanımlayıcı olarak planla-nan araştırmanın evrenini Adana ilindeki çeşitli hastanelerde çalışan 15 yıl ve üzeri çalışma süresi olan hemşireler oluştu-rmaktadır. Anket formunu doldurmayı kabul eden 125 hemşire araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Hemşirelerin %29.6’sının ailelerinin isteği ile hemşireliği tercih ettiği, %63.2’sinin yasal olarak emekliliği hak ettiğinde hemen emekli olmak istediği, %78.5’inin çocuklarına ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediği için emekli olmak istediği belirlenmiştir. Hemşirelerin mesleği kendi istekleri dışında tercih etme-leri emekliliğe isteği artırdığı görülmüştür. Ancak diğer sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle bu isteklerini ertelemektedirler.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.