KORONER ARTER HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİN VE YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Neşe Erdem, Seher Ergüney
3.574 3.573

Öz


Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup, 17.02.2000–13.06.2000 ta-rihleri arasında Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisinde yatan koroner arter hastalarının yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktör-leri değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini ve örneklemini 17.02.2000–13.06.2000 tarihle-ri arasında Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisine gelen, tanı konulduktan sonra en az altı ay geçen, iletişim kurulabilen tüm hastalar (211 hasta) oluşturmuştur. Bütün hastalar araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler, soru formu ve Rolls Royce yaşam kalitesi ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, korelasyon, varyans analizi ve t testi kullanılmıştır. Hastaların % 32.7’ si 56–65 yaş grubunda, % 62.1’ i erkek, % 33.6 ‘sı ev hanımı ve % 31.3’ ü ilkokul mezunudur. Hastaların toplam yaşam kalitesi puan orta-laması 109.0 ± 22.5 tir. Araştırma sonu-cunda; yaş, cinsiyet, meslek, eğitim ve aylık gelirin, yaşam kalitesini etkilediği sap-tanmıştır. ın % 32.7’ si 56–65 yaş grubunda, % 62.1’ i erkek, % 33.6 ‘sı ev hanımı ve % 31.3’ ü ilkokul mezunudur. Hastaların toplam yaşam kalitesi puan orta-laması 109.0 ± 22.5 tir. Araştırma sonu-cunda; yaş, cinsiyet, meslek, eğitim ve aylık gelirin, yaşam kalitesini etkilediği sap-tanmıştır. ştırma sonu-cunda; yaş, cinsiyet, meslek, eğitim ve aylık gelirin, yaşam kalitesini etkilediği sap-tanmıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.