HASTANEDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN ÇOCUKLARININ BAKIMI HAKKINDAKİ ENDİŞELERİ VE DURUMLUK SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Ulviye Yılmaz, Sermin Timur, Emel Ege
2.206 808

Öz


Bu araştırma, ebe ve hemşirelerin çocuklarının bakımına yönelik endişeleri ve buna bağlı kaygı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Malatya Devlet Hastanesinde çalışan ebe ve hemşireler üzerinde tanımlayıcı olarak yapılan araştırmada örneklem 136 kişiden oluşmuştur. Ebe ve hemşirelerin durumluk kaygı düzeyleri X=41.9±8.3 ve sürekli kaygşirelerin durumluk kaygı düzeyleri X=41.9±8.3 ve sürekli kaygı puan düzeyleri X=43.6±6.4 bulunmuş ve aradaki ilişki önemli derecede anlamlı bulunmuştur(r=0.44 p=0.000). Çocuklarının risk altında olduğunu düşünen annelerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri, (X=43.1±7.9) risk altında olmadığını düşünenlerden (X=37.6±8.4) daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). Veriler soru formu ve durumluk sürekli kaygı envanteri kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama (X), t-testi, ANOVA, Kruskal Wallis, Mann-Whitney U ve Pearson Korelasyon testleri kullanılmıştır. Bu çalışma ebe ve hemşirelerin çocuklarının bakımına yönelik anksiyete düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. ştur (p<0.001). Veriler soru formu ve durumluk sürekli kaygı envanteri kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama (X), t-testi, ANOVA, Kruskal Wallis, Mann-Whitney U ve Pearson Korelasyon testleri kullanılmıştır. Bu çalışma ebe ve hemşirelerin çocuklarının bakımına yönelik anksiyete düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.