ÇOCUK ACİL KLİNİĞİNE BAŞVURAN 0-18 YAŞ GRUBU

Seviç Polat, Nurcan Özyazıcıoğlu, Fatma Güdücü Tüfekci, Feyza Yazar
2.780 759

Öz


Bu çalışma pediatrik acil kliniğine başvuran 0-18 yaş grubu olguların özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 01.03.2002-30.05.2002 tarihleri arasında Aziziye Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Kliniğine başvuran 298 acil olgu oluşturmuştur. Örneklem seçimine başvurulmadan evrenin tümü araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler SPSS 10.0 programında yüzdelik ve ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya alınan 298 çocuğun %43.2’si 12-18 yaş grubunda, %57.7’si de erkektir. Acile başvuru nedenlerinin çoğunluğunu YDY oluşturmaktadır. Yaşlara göre yaralanma tiplerinde; yabancı cisim aspirasyonu (100.0) 0-5 yaş grubunda, kırık (%40.8) 6-11 yaş grubunda ve zehirlenme de (100.0) 12-18 yaş grubunda yüksek oranda gözlenmiştir. Cinsiyete göre yaralanma tiplerinde; yumuşak doku yaralanmalarına erkeklerde (%62.2), zehirlenme (%75.0), yanık (%62.5), yabancı cisim aspirasyonuna da (%66.7) kızlarda en sık rastlanılmıştır. Acile başvuran 298 hastadan 139’u acil kliniğinde değerlendirildikten sonra eksterne edilmiş, 79’u hastaneye yatırılmıştır. Acil kliniğinde ölüm olayı gerçekleşmemiştir

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.