HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL DESTEK VE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehtap Tan, Ayşe Okanlı, Elanur Karabulutlu, Neşe Erdem
3.430 2.636

Öz


Bu çalışma hemodiyaliz hastalarının algıladıkları sosyal destek ile umutsuzlukları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Veriler sosyodemografik özellikleri belirleyen bir anket, ‘’Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’’ (MSPSS), ‘’Beck Umutsuzluk Ölçeği’’ (BUÖ) ile 136 hastadan elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, Kruskall Wallis (KW), Mann Whitney U (MWU), t- testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Hastaların aileden algıladıkları sosyal destek puan ortalamaları 23.3±4.8, arkadaşlardan 15.5±6.9, hemşirelerden 22±8.1, toplam destek puan ortalaması 59.3±8, umutsuzluk puan ortalaması ise 8.8±5.1 olarak bulunmuştur. Aileden algılanan sosyal destek ile umutsuzluk arasında negatif yönde ilişki saptanmıştır (r.-269,p<0.01). Araştırma sonucunda hemşirelerden ve arkadaştan algılanan sosyal destek puanı, aileden algılanan sosyal destek puanından düşük olarak bulunmuştur. Sonuçlar ailelerin hastalar üzerinde önemli role sahip olduklarını ve ailelerin hastalara uygun yaklaşımda bulunabilmeleri için profesyonel sağlık ekibi tarafından desteklenmeleri ve eğitilmeleri gerektiğini göstermektedir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.