BEKLENMEYEN GEBELİKLER

İlkay Arslan, Samiye Mete
2.956 601

Öz


Kadınların gebeliğe ve doğuma ve-rdikleri tepkiler, gebeliğin planlı olup olma-masına ya da istenip istenmemesine göre farklılıklar göstermektedir. Gebelikler planlı ve istenen gebelik ise beklenen gebelik, plansız ve istenmeyen gebelik ise bek-lenmeyen gebelik olarak sınıflandırılmak-tadır. Beklenmeyen gebelik kaçırılmış ve is-tenmeyen gebelik olarak ikiye ayrılır. Gebelik ne konsepsiyonda ne de ileri bir zamanda istenmiyorsa istenmeyen gebelik, konsepsiyonda istemeyip ileri bir zamanda isteniyor ise kaçırılmış gebeliktir. Beklen-meyen gebeliklerdeki olumsuz bir çok maternal ve fetal sonuçlar beklenen gebelik-lere göre daha fazla bulunmaktadır. Beklen-meyen gebeliklerin olumsuz sonuçları öncelikle bireyi ve aileyi, dolaylı olarak da toplumu etkilemektedir. Bu nedenle beklen-meyen gebelikler, sağlık ekibinin bir üyesi olarak hemşirelerin önemle üstünde durması gereken bir durumdur. Beklenmeyen gebe-likler etkili bir eğitim ile önlenebilmektedir. Eğer önlenemiyorsa, gebelikte erken dönem-de tanılanıp olumsuz sonuçlar azaltılmalıdır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.