12 AYLIK ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUK BAKIMINA İLİŞKİN BAŞVURDUKLARI GELENEKSEL UYGULAMALAR

Nurcan Özyazıcıoğlu, Sevinç Polat
4.706 1.256

Öz


Araştırma, 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvur-dukları geleneksel uygulamaları saptamak amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştı-rmanın evrenini Erzurum’da bulunan 10 sağlık ocağına kayıtlı 320 anne oluştur-du.Çalışmaya gönüllü olrak katılan 281 an-ne alındı. Anket formu Aralık 1998-Şubat 1999 tarihleri arasında ev ziyaretleri ile an-nelerle yüz yüze görüşülerek dolduruldu. Veriler yüzdelik ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi. Araştırma sonucunda, annelerin %16’sının çeşitli geleneksel inanışlarla doğumdan hemen sonra çocuğu besle-medikleri saptandı. Annelerin %11.1’ inin çocuğa ilk gıda olarak hoca tarafından okunmuş şekerli su, dadak (bisküvi, çay karışımı) verdikleri, annelerin %37.7’sinin çocuğa ilk banyosunu yarı kırkı/kırkı çık-tıktan sonra yaptırdıkları, annelerin %44.1’ inin çocuğun tırnaklarını 6 ay sonra veya daha gecikmeli olarak kestikleri, annelerin %49.3’ünün çocuğu 7 ay ve daha uzun süre kundak yaptıkları bulundu.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.