HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI

Ayşe San Turgay, Birsen Karaca, Esin Çeber, Gülsün Aydemir
2.423 1.293

Öz


Bu araştırma, hemşirelik öğren-cilerinin hemşirelik mesleğini algılamalarını belirlemek için tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Çalışma, Mart 2000`de İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu`nda yapılmıştır. Çalışma evrenini Hemşirelik Bölümünde öğrenim gö-ren öğrenciler (85 kişi), örneklemini de verilerin toplandığı gün derse gelen öğrenciler (64 kişi) oluşturmuştur. Öğrencilerin tümü çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. İ lgili araştırmalar ve literatür doğ-rultusunda hazırlanan anket formu ile toplanan veriler sayı ve yüzdelik hesabı ve ki-kare testleri ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin hemşirelik hakkındaki olumsuz olan görüşlerinin, bu okula geldikten sonra olumlu hale dönüştüğü saptanmıştır. Yaklaşık öğrencilerin yarısı hemşire-liği bir meslek edinmek için seçtiğini belirtmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.