KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN ETKİLENME DURUMUNUN İNCELENMESİ

Ayla Ünsal, Ayşen Yetkin
3.561 877

Öz


Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan bireylerin günlük yaşam akt-ivitelerini (GYA) sürdürmedeki yetenekleri-nin zamanla azaldığı bilinmektedir. Bu ne-denle bu hastalar profesyonel bakım, destek bakım içerisinde yer alan evde bakım ve öz-bakım kapsamında nitelikli bir hemşirelik bakımına sürekli gereksinim duyarlar. Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma, 09.10-21.11.2000 tarihleri arasın-da KOAH’lı bireylerin GYA’nin etkilenme durumunu belirlemek amacı ile yapıldı. Er-zurum Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde, olasılıksız örneklem yöntemi ile seçilen 250 gönüllü poliklinik hastası örneklem olarak alındı. Veriler soru formu ile yüz yüze görüşülerek toplandı, yüzdelik hesabı ve ki-kare testi ile değerlendirildi. KOAH’lı hastaların tümü GYA’nin olumsuz bir şekilde etkilendiğini (%36.8’i az, %63.2’si çok) ifade etmiştir. KOAH’lı hastaların en çok etkilenen GYA’nin sırası ile solunum (%100), güvenli çevrenin sürdü-rülmesi (%96.4), beden ısısının kontrolü (%96.0), çalışma ve uğraş (%95.6), hareket (%95.2) ve uyku (%80.4) olduğu belirlendi. En çok kalabalık ailelerdeki KOAH’lı hastaların GYA’nin sınırlandığı (p<0.05), diğer sosyo-demografik özellikle-rin GYA üzerine önemli bir etkisinin olmadığı görüldü.

Tam metin:

PDF