BİR GECEKONDU BÖLGESİNDE 5-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ENÜREZİS PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Belkıs Karataş, Neşe Keleş
3.038 601

Öz


Araştırma enürezis görülme sıklı-ğını belirlemek ve ortaya çıkmasında etkili olabileceği tahmin edilen faktörlerin ince-lenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak, Mersin ili Toroslar Belediyesi Kurdali gecekondu mahallesinde yapılmıştır. Çalışmanın evreni, Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencilerinin Ruh Sağ-lığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin gereği olarak ev ziyareti yaptıkları 200 aile-den oluşmaktadır. Örnekleme ise, 5-12 yaş grubu çocuğu olan 163 ailenin tümü alın-mıştır. Örneklemi oluşturan 163 ailede 5-12 yaş grubu toplam çocuk sayısı 300 olarak belirlenmiş ve çocukların tümü alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek oluşturulan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel anali-zinde yüzdelik ve ki-kare kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların %30’unda enürezis tespit edilmiştir. Enüre-zis erkek çocuklarda daha fazla (%52.2) bulunmuştur. Soy geçmişinde enürezis öykü-sü olan çocuklarda enürezis görülme oranı daha yüksek bulunmuştur.Annelerin büyük çoğunluğu (%81.1) enürezisin normal olma-dığını belirtmiş, yalnızca % 16.7’si çözüm bulmak amacıyla çocuklarını doktora götür-müştür. Enürezisi olan çocukların anneleri-nin çoğunluğu (%76.7) çocuklarının gece altını ıslatmaması için akşamları sıvı kısıtlaması ve geceleri tuvalete götürme gibi bazı önlemler aldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.