ERZURUM İLİNDEKİ BİREYLERİN HEMŞİRELER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

Gülbu Tortumluoğlu, Rahşan Akyıl, Ayşe Karanlık, Rabia Aldaç, Elif Turaneri, Ayfer Yılmaz
3.710 904

Öz


Bu araştırma, Erzurum ilindeki bireylerin hemşirelere yönelik görüş ve beklentilerini saptamak amacıyla Aralık 2002-Şubat 2003 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Abdurahman Gazi, Dadaşkent ve Evrenpaşa Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan 18 yaş ve üstünde olan 55.309 kişi oluşturmuştur. Örneklem belirlenmesinde evrendeki birey sayısının biliniyor olduğu durumlarda olayın sıklığını belirlemek için kullanılan formül kullanılmış ve örneklem sayısı 481 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırma-cılar tarafından hazırlanan soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Soru formları uygulanmadan önce çalışmanın amacı bireylere anlatılarak gönüllü katılımları sağlanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenlerini demografik özellikler, bağımlı değişkenlerini ise toplumun hemşirelere yönelik görüş ve beklentilerini belirlemeye yönelik özellikler oluşturmuştur. Araştırmaların istatistiksel analizi bilgisayar ortamında ki-kare, bağımsız gruplarda t testi, kruskal-wallis ve varyans analizleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırma ekonomi ve zaman sınırlılığı nedeniyle üç sağlık ocağı bölgesinde yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre toplumun büyük çoğunluğunun hemşirelere yönelik olumlu deneyimlere (%78.2) sahip oldukları saptanmıştır. Toplumun hemşirelerden yaygın olarak beklentileri anlayışlı, sevecen, yardımsever, güler yüzlü ve hoşgörülü olmaları (% 36) şeklinde belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda düşük oranlarla da olsa toplumun olumsuz deneyimleri olmasından dolayı hemşirelerin mesleklerinin gerektirdiği rolleri daha duyarlı olarak yerine getirmelerinin bu olumsuzlukları gidermede yararlı olabileceği söylenebilir.

Tam metin:

PDF