YAŞLILARA VERİLEN PLANLI EGZERSİZ EĞİTİMİNİN BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ), ARTERİYAL KAN BASINCI (AKB) VE EGZERSİZ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Gülbu Tortumluoğlu, Rabia Hacıhasanoğlu, Serpil Yılmaz, Mehmet Yazıcı
2.774 616

Öz


Araştırma yaşlı bireylere verilen planlı egzersiz eğitiminin beden kitle indexi (BKİ), arteriyal kan basıncı (AKB) ve egzersiz davranışlarına etkisini saptamak amacıyla, Erzincan İl Merkezinde 100.Yıl Atatürk Huzurevinde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki 54 birey üzerinde Haziran-Aralık 2003 tarihleri arasında tek gruplu öntest-sontest yarı deneme modeli olarak yapılmıştır. Araştırmada evrenden örneklem seçimine gidilmemiş çalışmaya gönüllü katılmak isteyen yaşlı bireylerin tamamı (n=54) araştırmaya dahil edilmiştir. Ancak araştırma 46 yaşlı birey ile tamamlanmıştır. Veriler yaşlı bireylerin sosyo-demografik özelliklerini tanımla-mayan soru formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) ölçeğinin egzersiz alt boyutu, tansiyon aleti ve mezure ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilme-sinde yüzdelik dağılımı, BKİ, AKB ve egzersiz ortalamalarının karşılaştırılma-sında eşleştirilmiş gruplarda t testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öntest ve sontest BKİ, AKB ve egzersiz puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bağlamda, yaşlılara yönelik egzersiz programlarının daha geniş gruplarda yapılarak yaygınlaştırılması önerilebilir.

Tam metin:

PDF