İNFÜZYON SETLERİ DEĞİŞİM SÜRELERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ÖNERİLER

Neriman Zengin, Hülya Üstündağ
3.212 4.189

Öz


Yoğun bakım ünitelerinde vasküler kateterle ilişkili enfeksiyonlar mortalite ve morbitenin en önemli nedenlerinden biridir. Kateteterle ilişkili enfeksiyonları önleme girişimleri arasında infüzyon setlerinin düzenli aralıklarla değiştirilmesi günümüz-de kullanılan yaygın bir yöntemdir. İnfüzyon setlerinin değişim sürelerini araştıran çalışmalar; 24, 48, 72 saat ve daha uzun süre kullanılan setlerindeki sıvıda üreme, kontaminasyon ve kontamine intravenöz sıvıdan kaynaklanan sepsis varlığını incelemişlerdir. Farklı sürelerdeki tedavi setlerinde kontaminasyon bildirilmesine rağmen olguların hiçbirinde sıvı tedavisi ile ilişkili sepsis gelişmediği belirtilmektedir. Bu makalede tedavi setleri değişim sürelerini araştıran çalışmaların hangi zaman dilimlerini önerdiği incelenmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.