AMERİKA’DA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATININ GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN AKIMLAR

Ayşe Canbolat
1.979 563

Öz


ÖZET
Tarihsel açıdan ele alındığında birçok uygarlık veya ülkeye göre daha geç başlayan Amerikan Seramik
Sanatı, II. Dünya Savaşı sonrasında birbiri ardına çıkan sanat akımlarının etkisiyle hızlı gelişme göstermiştir.
Bu akımlardan biri olan Soyut Dışavurumculuk doğrultusunda geliştirdiği çalışmaları ile Peter Voulkos,
Amerikan Seramik Sanatında öne çıkan isimlerden biri olmuştur. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Pop
Art, Funk Art ve Postmodernizm gibi çeşitli akımlar, Amerika’da Seramik Sanatına yön vermişlerdir. Bu
akımlar çerçevesinde ele alınacak olan Amerikan Seramik Sanatı bu makalenin içeriğini oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Amerika, Seramik Sanatı, Peter Voulkos, Funk Art, Postmodernizm

THE MOVEMENTS WHICH ARE INFLUENTIAL ON THE DEVELOPMENT
OF CONTEMPORARY CERAMIC ART IN AMERICA


ABSTRACT
When we look from the historical view, American Ceramic Art has started later than many other
civilizations and countries. And also it has developed fast after World War II in which period art movements
came out one after another. Abstract Expressionism which is one of these art movements and Peter Voulkos
was the pioneer ceramic artist of that period in American Ceramic Art. And also he developed his works of
art in the direction of Abstract Expressionism. After the second half of the 20th century the art movements
like Pop Art, Funk Art, Super Object and Postmodernism gave direction to the American Ceramic Art and
it will be discussed in this research in the framework of these art movements.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.