SAYISAL TEKNOLOJİNİN FOTOGRAFİK YABANCILAŞMA OLGUSUNA ETKİSİ

Tolga Aksakal, Emre İkizler
936 453

Öz


ÖZET
Teknoloji, sayısal devrimden sonra özellikle fotoğraf sanatında yabancılaşma tartışmalarına sebep
olmuştur. Fotografik bireysel üslubun ötesinde, özsel olarak fotografik yabancılaşma biçimlerinin ortaya
çıkmış ve “fotografik” kavramının kapsadığı niteliklerin tarihsel olarak oldukça yoğun olduğu bu makalede
saptanmıştır. Bununla birlikte fotografik yabancılaşma ile fotoğrafta yabancılaşma olgusu birbirinden farklı
konulardır. Pre-fotoğraf, fotoğraf ve post-fotoğraf dönemleri kendi standartlarını oluşturmuş ve özellikle
fotoğraf öncesi ve sonrası dönemlerde toplumsal fotografik yabancılaşma modelleri saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Teknoloji, sayısal fotoğraf, yabancılaşma, post-fotoğraf.
ABSTRACT
Technology caused alienation discussions especially in photographic art following the digital revolution.
If we step forward individual photographic style, it is pointed out that essential photographic alienation
forms emerged and there are intensive qualities of historical alienations of the “photographic” concept. In
addition, the subjects of photographic alienation and alienation fact in photography are completely different
matters. It is determined that the periods of pre-photography, photography and post-photography formed
their own standards and it is analyzed that there were photographic alienation models before and after
photography.
Keywords: Technology, digital photography, alienation, post-photography


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.