Mayalardan Günümüze Meksika'da Seramik ve Seramik Heykel Sanatı Üzerine Bir Değerlendirme

S. Sibel Sevim, Cemalettin Sevim, Öznur Yıldırım
1.070 365

Öz


Seramik var olduğundan bu yana çeşitli kültürlerin birikimleri ile farklı formlarda vücut bulmuştur.
Meksika seramikleri üzerinde yaşadığı çok renkli kültürlerin etkisiyle Orta Amerika’da çok önemli bir yere
sahip olmuştur. Maya ve Aztek kültürünü içinde barındıran sanat anlayışı ile günümüz Meksika seramik
heykel sanatının da temelleri oluşturulmuştur. “Anadolu ve Orta Amerika Ülkelerindeki Geleneksel
Seramik El Dekorlarının Karşılaştırılması” isimli, (1306E224 numaralı) Anadolu Üniversitesi Yayın ve
Araştırma Teşvik Projesi kapsamında Meksika’ya yapılan araştırma gezisinde Meksika seramikleri ve
Meksika’da seramik heykel sanatı tarihsel süreç içerisinde incelenerek günümüz çağdaş örneklerine kadar
değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Meksika Seramikleri, Maya Kültürü, Seramik Heykel


ABSTRACT
Ceramic come into existence with the accumulation of various cultures in different forms since the
obtaining. Mexican ceramics has been a very important situation in Central America under the influence of
a very colorful culture. Today’s Mexican ceramic sculpture with wiev of art host Mayan and Aztec culture
foundations were created. " Comparison of Anatolia and Central American countries Traditional Ceramic
Hand Decoration " view, (1306E224 number) Anadolu University Publications and Research Promotion
Project in Mexico research trip to Mexico in ceramics and Mexican ceramic sculpture in the historical
process by examining the contemporary instances up was evaluated.

Keywords: Mexican Tiles, Mayan Culture, Ceramic Sculpture.


Tam metin:

PDF PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.