Müzik Türlerinin Giyim Tarzlarına Etkisinin İncelenmesi

Fatma Öztürk, Gülşah Polat
1.759 1.212

Öz


ÖZET
Geçmişten günümüze insanoğlu giyim tarzlarını ve aksesuarlarını seçerken birçok olgudan etkilenmiş ve kendi tarzını oluşturmuştur. Moda olgusu ise kişilerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda aynı zamanda günün koşullarından ve sanat dallarından etkilenmiştir. Bu çalışmada kişilerin giyim tarzlarına etki eden bir sanat dalı olan müzik ele alınmıştır. Müzik türlerinin kişilerin giyim tarzlarına ve
renklerine, kullanılan aksesuarlar ve saç tarzlarına kadar olan etkisi belirlenmeye çalışılmış ve bu etkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Yapılan araştırmada gerekli veriler taranmış ilgili tez, makale ve bildiriler ile
kitaplardan aynı zamanda internet kaynaklı çalışmalardan yararlanılmıştır. Dünya ekonomisinin önemli bölümünü paylaşan müzik ve moda sektörü birbirini etkileyen sektörlerin başında geldiği için her müzik türü kendi tarzını beraberinde getirmektedir ve bu nedenle moda ile sürekli etkileşim halinde olan müzik
türlerinin göz ardı edilmemesi açısından bu çalışma önemlidir.

Anahtar kelimeler: Müzik, moda, giyim, giyim tarzı, giyim tercihi


ABSTRACT
While choosing dressing styles and accessories from past to present, man has always been influenced by many concepts and created his own style. However, fashion phenomenon has been influenced by the conditions of everyday life and fields of arts in line with people’s expectations and needs as well. In
this study, music, which is a field of art that affects people’s dressing styles has been studied. The effect which music genres have on people’s clothes and colours as well as the accessories which are used and hair styles has been tried to be determined and this effect has been aimed to be specified. In the article, all the necessary data have been collected, and related theses, reports, bulletins and books as well as various works published online have been used. Due to the fact that music and fashion, which share important part of the world economy, are leading sectors that affect each other, each music genre comes with its own
style. Therefore, this study is important in terms of not overlooking the music genres which are involved in constant interaction with fashion.

Keywords: Music, fashion, clothing, clothing style, clothing choice


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.