Kültür Varlığı ve Kültür Mirasına Ait Unsurların Çağdaş Türk Resim Sanatına Yansımaları

Yüksel Göğebakan
1.052 232

Öz


ÖZET
İnsan, yaşamış olduğu çevrede yaratmış olduğu kültürü ile bir varlık gösterirken, diğer toplumlardan ayrıcalıklı ve özge bir yapıya sahip olur. Kültür üreten bir canlı olarak insan, diğerler canlılar gibi hiç bir iz ve kalıcı bir değer bırakmadan gitmez; kendine ait bir çok da yaşanmışlıkları bırakarak gider. Onun ortaya
koymuş olduğu somut ya da soyut değerler, yıllar sonra da onun anılmasına neden olurken, bir taraftan da yaşananacak olan değişmelere/gelişmelere kaynaklık etmektedir. İşte insanoğlunun bırakmış olduğu bu değerler, kültür varlığı ve kültür mirası olarak tanımlanır. Bu çalışmada, insanoğlunun bırakmış olduğu bu değerlerin tanımlamaları yapılarak, Çağdaş Türk Resim Sanatı içerisindeki yansımalarına değinilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kültür Varlığı, Kültür Mirası, Çağdaş Türk Resim Sanatı


ABSTRACT
While the people shows his presence with the culture he created in the environment in which he lived, he has a privileged and unique structure from other societies. The people, as a living being who produce a culture, does not go without a trace and lasting values as other creatures do; he goes leaving a lot
of experiences he has lived. While tangible or intangible values which he have put cause his remembrance after many years, they are the source of the changes / improvements which will be experienced. These values, which the human beings have left, are defined as cultural heritage and cultural assets. In this study,the reflection in the Contemporary Turkish Art are mentioned, specifying these values that human beings have left.

Keywords: Cultural Property, Cultural Heritage, Contemporary Turkish Art


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.