Modern ve Modern Sonrası Metinlerde Şiddetin Tiyatral İfadesi

Türel Ezici, Türel Ezici
1.204 324

Öz


Toplumsal ve kültürel özelliklerin sistemleşmiş yapıları içinde insanlık binlerce yıldır uygarlık tarihinin en büyük çelişkisi olan şiddet sorunsalıyla baş etmeye çalışmaktadır. Geleneksel toplum yapılarına nazaran modern ve çağdaş toplumlarda şiddet, giderek çeşitlenen, insanın bütün yaşam alanlarını kuşatan bir olgu olarak öne çıkmaktadır. Tiyatro sanatı tarihinin başlangıcından beri, kendine özgü canlandırma ve iletişim özelliğiyle şiddetin görünür kılınmasında, sorgulanmasında sosyal, moral, estetik bir işlev üstlenmiştir. Bu makale, geleneksel toplum yapılarıyla karşılaştırıldığında modern ve modern sonrası toplumlarda niteliği farklılaşan şiddetin tiyatro metinlerindeki görünüşünü genel bir bakışla sunmayı
amaçlamaktadır..

Anahtar kelimeler: Şiddet, geleneksel toplum, modern ve modern sonrası toplum, tiyatro metinleri

Mankind, in systematized structures of social and cultural characteristics, has been working to deal with the problem of violence for thousands of years which is the largest conflict in the history of civilization. Compared to traditional social structures violence in modern and contemporary societies stands out as a phenomenon that is increasingly diversifying and encompassing all areas of human life. Since the beginning of its history along with its characteristics of enacting and communication, art of theatre takes on a social, moral and aesthetic function in making violence visible and in questioning it. This article aims to provide an overview of violence in theatre texts and its changing nature in modern and post-modern societies in comparison to traditional society structures.

Keywords: Violence, traditional society, modern and post-modern society, theatre texts


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.