TEZHİP SANATINDA GÜNÜMÜZ ARAYIŞLARI / CONTEMPORARY SEEKING IN ILLUMINATION ART

Oktay Hatipoğlu, Celalettin Karadaş
1.411 666

Öz


ÖZET
Tezhip sanatının tarihi içerisinde önemli değişimlere uğraması pek tabiidir. Geçmişten günümüze farklı anlayışlarda eserler veren ekoller, uygulayıcıları tarafından takip edilmiştir. Her devrin ve bölgenin özelliklerine göre ürünler ortaya konmuştur. XXI. Yüzyılın çalışmaları da bu asrın beğenisi ve anlayışı doğrultusunda ele alınmaktadır. Bugün, klasik tezhip eğitimi almış birçok sanatkâr birbirinden farklı kaygılarla eserler üretmektedir. Bu çalışmalar, tezhip sanatının olmasa da, tezhip sanatkârının değişimine tanıklık etmektedir.
CONTEMPORARY SEEKING IN ILLUMINATION ART
Abstract
Evolution of illumination art in the history is quite normal. The movements that have been giving works in different perspectives from past to present have been followed by practitioner of them. Products have been produced considering the features of each era and region. The works of 21 st. century are contextualized according to the taste and understanding of the era as well. Today, many artists who studied classic illumination art produce works with several concerns. These works witness the changes of illumination artists, even if it is not illumination art itself.
Anahtar Kelimeler: Tezhip, nakkaşhâne, ekol.
Key words: Illumination, Nakkashane, Style


Anahtar kelimeler


Tezhip, nakkaşhâne, ekol.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Derman, U. “Celî Yazılar”, İlgi, XXIX, İstanbul 1980, s.30-35. ------------- “Hat Sanatında “Celî” Kavramı”, Türkler, XII, Ankara 2002, s. 256-265.

Günüç, F. “Klâsik Dönem Osmanlı Mimarisinde Celî Yazılar”, Türkler, XII, Ankara 2002, s. 2742

Karadaş, C. Türk Tezhip Sanatında Levha Tezyinatı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2004.

Karadaş, C. “Tezhip Sanatı Örneklerinin İcrâsı ve Destekleme Projeleri”, Gazi Üniversitesi 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Ankara 2008.

Mahir, B.Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul 2005.

Necipoğlu, G 15. ve 16. yüzyılda Topkapı Sarayı Mimarî, Tören ve İktidar, İstanbul 2007.

Odessa 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştayı, C. 2, İstanbul, 2012.

R. Dankoff, S. A. Kahraman, Y. Dağlı, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 1. Kitap, İstanbul 2006.

Tanındı, Z. “Nakkaşhâne”, DİA, XXXII, İstanbul 2006.

Üstün, A. Hilye-i Saâdet Levhalarının Geleneksel Türk El Sanatları(Tezhib) Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1990.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.